Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Halina
Klimczak

Urodziła się 5 października 1945 r. w Pierzchniance (woj. kieleckie). Egzamin maturalny złożyła w 1963 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W Kielcach ukończyła również Państwową Szkołę Techniczną – Wydział Geodezji, uzyskując dyplom technika geodety w zakresie geodezji ogólnej. W roku 1971 po ukończonych studiach na Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych, Wydziału Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu otrzymała tytuł magistra inżyniera z zakresu geodezji urządzeń rolnych.

Stopień doktora nauk technicznych nadano jej w 1980 r. na podstawie rozprawy pt. „Organizacja prac geodezyjnych w procesach inwestycyjnych i urządzeniowo-rolnych w rejonie działania kombinatu PPGR. Studium metodyczne” na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W 2003 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności systemy informacji przestrzennej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Modelowanie kartograficzne w badaniach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych” i oceny dorobku naukowego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Za pracę habilitacyjną otrzymała w 2004 r. nagrodę Ministra Infrastruktury.

Od 2006 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2006−2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Instytut Geodezji i Geoinformatyki, a od 2006 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu Fotogrametrii, Kartografii i Geoinformatyki.

Odbyła staże naukowe w Budapeszcie, Bratysławie i Nitrze oraz uczestniczyła czynnie w szeregu międzynarodowych konferencji kartograficznych i sympozjów naukowych w Kolonii, Ottawie, Madrycie, Durbanie, Moskwie.

W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami kartografii matematycznej i tematycznej oraz kartograficznymi metodami badań i ich zastosowaniem do rozwiązywania różnorodnych zagadnień związanych przede wszystkim z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym. Prowadzi również badania związane z zastosowaniem Systemu Informacji Geograficznej i modelowania kartograficznego w studiach zjawisk i procesów związanych ze środowiskiem przyrodniczym. W badaniach uwzględnia możliwości automatycznych, interaktywnych opracowań średnio- i małoskalowych map tematycznych z wykorzystaniem programów komputerowych. Prowadzi badania zmian i dynamiki zjawisk z wykorzystaniem materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zastosowaniem analiz przestrzennych.

Jest autorem lub współautorem około 100 prac naukowych, w tym około 60 oryginalnych prac twórczych, w większości publikowanych w języku angielskim,

Była kierownikiem trzech grantów MNiSW, a także głównym wykonawcą w dziesięciu grantach oraz kierownikiem i współwykonawcą w kilku projektach naukowo-badawczych.

Jest promotorem dwóch doktorantów oraz była recenzentem pięciu przewodów doktorskich.

Od 1995 r. pełni funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych. Była przedstawicielem Polski w Komisji Gender and Cartography Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (2000−2003), jest członkiem Sekcji Kartografii PAN.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymała liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec