Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stefania
Kinal

Urodziła się 23 lipca 1944 r. w Olchowczyku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bogatyni i Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w 1964 r. podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym (kierunek chemia) na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ich ukończeniu odbyła asystenckie studia przygotowawcze na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po których podjęła pracę jako asystent naukowo-techniczny (1970–1975), starszy asystent (1975–1979), a następnie adiunkt w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej.

Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskała w 1979 r. na Wydziale Zootechnicznym AR we Wrocławiu na podstawie pracy pt. „Wpływ obróbki chemicznej na wartość pokarmową nasion rzepaku i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej” wykonanej pod kierunkiem doc. dr. hab. Aleksandra Króliczka. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w roku 1999 po przedłożeniu rozprawy pt. „Krajowe surowce mineralne i ich wpływ na wykorzystanie wapnia, fosforu, magnezu, cynku i miedzi przez młode bydło opasowe”.

Tytuł profesora uzyskała w 2006 r. a stanowisko profesora zwyczajnego została powołana w 2008 r.

Odbyła liczne staże naukowe i zawodowe w kraju (w ZZD IZ w Pawłowicach k. Leszna i ZZD IZ w Czechnicy k. Wrocławia) i za granicą (między innymi w Pradze, Nitrze, Brnie, Leningradzie, Moskwie, Podolskim, Odessie, Rydze) oraz wizyty naukowe w Instytucie Żywienia Zwierząt, Foulum w Danii, Instytucie Żywienia Zwierząt (FAL) i Instytucie Badawczym Techniki Produkcji Pasz (IFF), Braunschweig, Niemcy.

Była członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych Zespołu ds. Akredytacji Kierunku Zootechnika. Udzielała się jako przewodnicząca jury sejmików studenckich kół naukowych. Opiekowała się grupami studentów zagranicznych w Polsce oraz studentów polskich w ZSSR i Czechosłowacji. Uczestniczyła w przygotowaniu XIV i XXXI Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN i obchodach 50-lecia Akademii Rolniczej oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt we Wrocławiu. Uczestniczy w pracach ogólnopolskich Komisji ds. Gospodarki Mineralnej u Przeżuwaczy z IŻ PIB w Krakowie. Była członkiem Komisji Oceniającej Granty KBN (MNiI). Od 2008 r. kieruje Katedrą Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa. Prowadziła i prowadzi wykłady zamawiane na konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu stosowania dodatków paszowych i żywienia mineralnego zwierząt. Uczestniczyła w badaniach realizowanych w ramach problemów węzłowych i resortowych PR-4, CPBR, CLP oraz w latach 1989–2009 w grantach KBN MNiI – w 10 z nich była kierownikiem, a w 8 głównym wykonawcą.

Jest autorką 308 publikacji naukowych, w tym 165 oryginalnych prac badawczych. Była promotorem 4 doktorantów i 62 prac magisterskich. Recenzowała 4 przewody habilitacyjne i 9 przewodów doktorskich oraz 1 wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora, a także napisała liczne artykuły i prace do różnych czasopism naukowych oraz recenzje projektów badawczych (MNiI).

Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 18 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odznakę „Zasłużony dla AR we Wrocławiu” (1994), Srebrny (1997) i Złoty (2004) Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec