Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zdzisław
Kiełbowicz

Urodził się 19 października 1954 r. w Wołowie Śląskim. Szkołę podstawową i następnie Państwowe Technikum Rolnicze ukończył w Wołowie Śląskim w roku 1974. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1979 r. uzyskał dylom lekarza weterynarii i rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku ordynatora ambulatorium. Odbył również staż zawodowy w jednostkach organizacyjnych Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii we Wrocławiu.

W 1980 r. został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta, a później asystenta, rozpoczynając pracę naukowo-dydaktyczną jako nauczyciel akademicki. W roku 1989, po obronie pracy doktorskiej pt. „Wartość kliniczna mikrochirurgicznego usuwania zaćmy psów metodą krioekstrakcji”, uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych. W roku 2000, po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją do Spraw Specjalizacji w Puławach otrzymał tytuł specjalisty chirurga. Następnie po obronie kolokwium habilitacyjnego pt. „Badania nad możliwościami transplantacji nabłonka tylnego rogówki kotów” nadano mu tytuł doktora habilitowanego.

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Odbył staże zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Uniwersytet Kalifornijski w Davis) oraz w Niemczech (Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium).

Jest promotorem pracy doktorskiej i recenzentem 2 prac doktorskich oraz 11 publikacji naukowych. Na zamówienie prowadził wykłady z zakresu chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Obecnie jest kierownikiem grantu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (2010–2014) w ramach Konsorcjum utworzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Opolski, prowadzącego badania naukowe pt. „Terapia chorób cywilizacyjnych innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie”.

Autor 29 oryginalnych prac naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na 52 konferencjach, sympozjach oraz kongresach krajowych i międzynarodowych. Redaktor naukowy i konsultant merytoryczny tłumaczeń z języka angielskiego i niemieckiego na język polski 8 pozycji książkowych z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Wyróżniony 4 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i jedną Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec