Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Czesław
Kaszubkiewicz

Urodził się 25 lutego 1924 r. w miejscowości Garki, pow. Ostrów Wlkp. Do 1939 r. ukończył szkołę podstawową oraz dwie klasy Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Kępnie. W ostatnich miesiącach działań wojennych powołany został do czynnej służby w Wojsku Polskim, skąd oddelegowany został do Oficerskiej Szkoły Instruktorów Weterynaryjnych w Falentach.

Po zdemobilizowaniu podjął naukę w szkole średniej, a po otrzymaniu w 1949 r. świadectwa dojrzałości przyjęty został na studia na Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1953 r. Po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego w Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej kierowanej przez prof. Aleksandra Zakrzewskiego. Tutaj przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej (doktor nauk weterynaryjnych – 1960, habilitacja – 1964, profesor nadzwyczajny – 1975, profesor zwyczajny – 1981).

W roku 1966 powołany został na stanowisko kierownika Katedry Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1994 r.

Pełnił funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, prodziekana i dziekana.

Jest autorem 85 prac naukowo-badawczych, 13 komunikatów naukowych, 23 ekspertyz naukowych oraz 6 publikacji dydaktycznych (podręczniki i skrypty).

Jego prace dotyczyły głównie etiopatologii i patomorfologii chorób zakaźnych, zatruć zwierząt, białaczek zwierząt. Także przy współpracy z chirurgami Akademii Medycznej oraz Kliniki Chirurgicznej Akademii Rolniczej wykonał wiele prac doświadczalnych, szczególnie z zakresu transplantacji alloplastycznej.

Był promotorem 12 prac doktorskich; czterech jego wychowanków uzyskało habilitację, a następnie tytuł profesora.

Zmarł 21 marca 2000 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec