Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Franciszek
Kapusta

Urodził się 16 września 1937 r. w Krakowie. Ukończył Technikum Rolnicze w Czernichowie (1951–1955), po czym podjął pracę w Technikum Hodowlanym w Jeleniej Górze (1955–1956), a następnie studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1956–1961).

Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskał na WSR (1965) na podstawie pracy pt. „Wpływ uprzemysławiania na strukturę agrarną i kierunki organizacji rolnictwa w powiecie zgorzeleckim w latach 1957–1963” (promotor – prof. dr hab. Jan Sondel). Habilitował się na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1975), przedkładając rozprawę pt. „Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym”. Praca ta opublikowana została przez PWN (Warszawa 1976) i wyróżniona nagrodą indywidualną III stopnia MNiSW w 1976 r. Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa. Tytuł profesora nauk rolniczych nadano mu w 1987 r.

Pracował na trzech uczelniach: 1962–1992 Akademia Rolnicza (d. WSR) we Wrocławiu, 1992–1997 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 1997–2007 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Autor ok. 380 publikacji (ponad 95% indywidualnych), z czego ok. 330 to oryginalne prace twórcze. Spośród nich 19 pozycji zwartych (podręczniki, skrypty i książki naukowe – 1 współ.), ponad 10% opracowań zostało opublikowane za granicą: Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Serbia, Słowacja.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii agrobiznesu – autor rozwiniętej koncepcji i jego ekonomiki, zarządzanie łańcuchami dostaw, zwłaszcza żywności, logistyka.

Promotor w 4 przewodach doktorskich i ponad 200 prac magisterskich oraz dyplomowych, recenzent 4 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej.

Wyróżniony nagrodami Ministra (1976, 1981, 1983, 2002 – dydaktyczna), Rektora – 16 razy, odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1985), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1987) oraz regionalnymi, uczelnianymi, organizacji społeczno-zawodowych i młodzieżowych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec