Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Karczewska

Urodziła się 10 kwietnia 1958 r. we Wrocławiu. Ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące, a następnie Politechnikę Wrocławską, Wydział Inżynierii Sanitarnej – kierunek ochrona środowiska. Dodatkowo ukończyła studia zaoczne w zakresie rolnictwa na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 1985 r., broniąc rozprawy pt. „Koagulacja grup związków barwnych w wodach”(promotor – prof. Apolinary L. Kowal) w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej Na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami huty miedzi – formy i rozpuszczalność” otrzymała w 2002 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii. W 2005 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu, a w 2009 r. nadano jej tytuł profesora zwyczajnego. Specjalność naukowa – gleboznawstwo, ochrona gleb, ochrona środowiska.

Odbyła 3 staże: w latach 1992–1993 na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu, w Katedrze Chemii Analitycznej i Rolniczej Uniwersytetu w Gandawie (1994 r. Belgia), w Instytucie Chemii Królewskiego Uniwersytetu Rolniczo-Weterynaryjnego w Kopenhadze (1996 r. Dania).

Od 1989 r. pracuje w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, pełniąc funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego (2005–2008), kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w INoGiOŚ od 2004 r.

W latach 1986–1989 pracowała jako nauczyciel chemii i ochrony środowiska w XIII LO we Wrocławiu. W 2004 r. powołana do grupy ekspertów Krajowego Forum Glebowego. Członek towarzystw naukowych, a w tym Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Międzynarodowego Towarzystwa Biogeochemii Pierwiastków Śladowych ISTEB.

Promotor 2 rozpraw doktorskich, opiekun 37 prac magisterskich, recenzent 1 pracy habilitacyjnej oraz 2 prac doktorskich.

Opublikowała ponad 200 prac, w tym 105 oryginalnych prac twórczych, 6 monografii, podręcznik pt. „Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych”. Brała udział w 16 międzynarodowych konferencjach oraz wielu krajowych, przedstawiając na nich ponad 100 komunikatów.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć należy badania nad właściwościami gleb zanieczyszczonych, a zwłaszcza formami mobilności i bioprzyswajalności metali ciężkich oraz arsenu w glebach w zróżnicowanych warunkach środowiska. Ważnym nurtem działalności naukowej jest problematyka rekultywacji gleb zanieczyszczonych, ze szczególnym uwzględnieniem metod fitoremediacji. Oddzielnym zagadnieniem poruszanym przez Profesor jest wpływ dawnego górnictwa i przetwórstwa rud metali na właściwości gleb i stan zagrożenia ekologicznego, a także dynamika pierwiastków śladowych w glebach leśnych, zwłaszcza na obszarach górskich.

Wyróżniona 11-krotnie nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec