Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Juszczak

Urodził się 14 sierpnia 1928 r. we Lwowie. Od 1945 r. mieszka we Wrocławiu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i podjął studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1950 r. został zaangażowany na stanowisko młodszego asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Z Uczelnią tą, przekształconą później w Akademię Rolniczą we Wrocławiu, związał całą swoją działalność zawodową. Przeszedł kolejne stopnie kariery nauczyciela akademickiego. Habilitował się w 1965 r. na Wydziale Zootechnicznym WSR w Poznaniu, w 1972 r. Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1978 r. profesora zwyczajnego. Pracował w kolejnych zakładach wchodzących w skład Katedry – w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej, a od 1964 r. w Zakładzie Hodowli Bydła, kierownictwo którego objął po przejściu na emeryturę profesora Tadeusza Konopińskiego. Zakładem tym, przekształconym później w Katedrę Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, kierował do 1993 r. W latach 1965–1972 pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Zootechnicznego, a w okresie 1985–1990 – Rektora Akademii Rolniczej, ponadto przez szereg lat zasiadał w Senacie Uczelni.

Będąc kontynuatorem szkoły naukowej hodowli bydła, stworzył własną szkołę, poszerzając ją o aktualną problematykę, taką jak zachowanie się różnych genotypów bydła w aktualnych warunkach środowiskowych, genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie cech produkcyjnych bydła, rola interakcji genetyczno-środowiskowych w hodowli bydła i inne. Starał się stworzyć przyjazne warunki do pracy naukowej, co zaowocowało m.in. licznymi publikacjami, wypromowaniem 13 doktorów i doprowadzeniem do habilitacji 6 współpracowników, których większość uzyskała później dalsze tytuły naukowe. Był recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych, opiniodawcą ponad 80 wniosków o zatwierdzenie przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną uchwał Rad Wydziałowych o nadanie stopni i tytułów naukowych, opiniował wnioski o nadanie godności doktorów honoris causa. W swoim dorobku naukowym posiada około 300 publikacji, z czego przeszło 140 stanowią oryginalne rozprawy naukowe, publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także prezentowane na konferencjach naukowych. Jest również współautorem wydawnictw książkowych, w tym podręczników akademickich: „Hodowla bydła” (2 wydania), „Zasady wychowu cieląt” (2 wydania), „Intensywna produkcja mleka”.

W latach 1986–1990 powierzono profesorowi koordynację Programu Centralnego RR-II-23 „Metodologiczne podstawy genetycznego doskonalenia ras i odmian była w Polsce”. Objął on swym zasięgiem niemal całe środowisko naukowe w Polsce i przyczynił się w znacznym stopniu do planowego zespolenia tego środowiska. W latach następnych Profesor był realizatorem 4 grantów KBN.

Doświadczenie naukowe zdobywał w ramach licznych kontaktów z ośrodkami zagranicznymi, m.in. w Danii, ZSRR, Czechosłowacji, Austrii, Włoszech i Niemczech. Szczególnie, wieloletnia współpraca z Uniwersytetem w Rostocku oraz Instytutem Biologii i Hodowli Zwierząt w Dummerstorf zaowocowała kilkudziesięcioma wspólnymi publikacjami. W uznaniu efektów tej współpracy w 1991 r. Uniwersytet w Rostocku nadał mu godność doktora honoris causa.

Szereg funkcji pełnił także poza Uczelnią macierzystą. Był członkiem zarządu i prezydium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 1962 r. członek honorowy tej organizacji), członkiem Prezydium Stowarzyszenia Inżynierów Techników Rolnictwa NOT (1974–1980), członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (1965–1977), Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, Kolegium Redakcyjnego „Roczników Naukowych Zootechniki – Monografie i Rozprawy”, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1972–1980) i Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1991–1999), Rady Naukowej Instytutu Hodowli i produkcji Mleka SGGW-AR (1982–1988), Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Mleczarskiego (1978–1986), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Zootechniki (1991–1995) i jej członkiem (1985–1995).

W uznaniu dla działalności dydaktycznej i naukowej otrzymał wiele nagród Rektora oraz odznaczenia, m.in. medal „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 50-lecia Instytutu Zootechniki, Medal V Wydziału PAN im. Juliana Oczapowskiego.

Zmarł 13 czerwca 2020 roku i został pochowany  na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec