Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Cezary
Kabała

Urodził się 7 grudnia 1969 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W rodzinnym mieście ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, a studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Na macierzystej Uczelni zatrudniony od 1993 r., w 1997 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Studia nad glebami w rejonie klęski ekologicznej w Górach Izerskich” (promotor – prof. Leszek Szerszeń). Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu w 2006 r. na podstawie dorobku i pracy pt. „Geneza, właściwości i występowanie gleb bielicowych w zróżnicowanych warunkach geologicznych Dolnego Śląska”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 2009 r. 

Odbył staże zagraniczne na: Norweskim Uniwersytecie Rolniczym w Aas (2000) oraz Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali (Szwecja) – 2001; wziął udział w Wyprawie Naukowo-Badawczej na Spitsbergen (2005).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 2007 r. 

Promotor 2 doktoratów i 44 prac magisterskich oraz recenzent 2 prac doktorskich. W swoim dorobku posiada 94 oryginalne prace twórcze. 

Uczestniczył w wielu międzynarodowych kongresach m.in. Cryosols, Ulan-Ude, Rosja, 2009; Eurosoil3, Wiedeń, Austria, 2008; ISSPA, Budapeszt, Węgry, 2007; EGU, Wiedeń, Austria, 2006; Eurosoil2, Freiburg, Niemcy, 2004; Sandstone Landscapes, Doubice, Czechy, 2003; ISEB, Wrocław, Polska, 2001. 

Do zasadniczych jego osiągnięć należą: sporządzenie szczegółowej mapy i monografii naukowej gleb Parku Narodowego Gór Stołowych, uruchomienie stałego monitoringu jakości gleb Karkonoszy i Gór Stołowych, założenie sieci monitoringu jakości gleb i płodów rolnych wokół obiektów przemysłu miedziowego (huta miedzi Legnica, składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most), badania nad mobilnością pierwiastków śladowych w warunkach zanieczyszczenia gleby oraz zastosowaniem metod fitoremediacji w rekultywacji gleb skażonych metalami ciężkimi, a także związkami między pokrywami stokowymi a morfologią i właściwościami gleb górskich. 

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998 r.), wyróżniony 6 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec