Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Irena
Górska

Urodziła się 24 lipca 1929 r. w Łachwie na Polasiu. Liceum ogólnokształcące ukończyła w Lublinie w 1949 r. W latach 1949–1954 odbyła dwustopniowe studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Lublinie i na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra zoologii.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1962 r. na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania histometryczne i histochemiczne tkanki mięśniowej cieląt z różnych warunków żywieniowych” (promotor – prof. dr inż. Marian Juny). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadano jej na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1974 r. na podstawie rozprawy pt. „Ultrastrukturalne i histochemiczne zmiany w mięsie zajęczym w okresie pośmiertnym i podczas magazynowania w mroźni”. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1991 r. Odbyła staże naukowe w Moskiewskim Technologicznym Instytucie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Wszechzwiązkowym Naukowo-Badawczym Instytucie Przemysłu Mięsnego (1985 r.), a w 1987 r. w Leningradzkim Technologicznym Instytucie Przemysłu Chłodniczego.

Członek Kolegium Redakcyjnego ds. Wydawnictw i redaktor merytoryczny serii „Technologia Żywności” (1981–1987), Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu, przewodnicząca i członek wielu komisji rektorskich, senackich, uczelnianych i wydziałowych (1971–1987), członek senatu (1987–1999), prodziekan (1981–1987), dziekan Wydziału Technologii Żywności (1987–1993).

Członek Sekcji Technologii i Chemii Białka Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN (1980–1982), Zespołu Ekspertów ds. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka przy MEN (1989–1990), Sekcji Technologii Żywności i Żywienia KBN (1996–1997).

Promotor 2 doktorów oraz 82 prac magisterskich, recenzent 7 wniosków na tytuł profesora zwyczajnego, 1 rozprawy habilitacyjnej i 5 doktorskich, 25 prac wydawniczych, 23 projektów badawczych KBN.

Współautorka 2 skryptów oraz 98 pozycji naukowych, w tym 42 oryginalnych prac twórczych. Wyniki prac prezentowała na dwóch międzynarodowych kongresach.

Specjalność naukowa: technologia mięsa ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych niekonwencjonalnych surowców rzeźnych w aspekcie ich żywnościowego wykorzystania. Była kierownikiem 2 tematów badawczych w ramach Programów Badawczych Międzyresortowych (1981–1985) i Centralnego Programu Badań Podstawowych (1986–1990), grantu promotorskiego KBN (1997–1999) oraz współautorem projektu badawczego KBN (1992–1994). Pod jej kierunkiem 7 osób z kraju odbyło staże naukowe.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniona 18 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec