Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Goos

Urodził się 24 grudnia 1914 r. w Brzozowcu koło Brzeska i tam ukończył szkołę podstawową. Egzamin maturalny złożył w 1933 r. w IV Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. W latach 1934–1939 studiował na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, gdzie uzyskał absolutorium. Wybuch II wojny światowej zastał go na Wileńszczyźnie. Stamtąd różnymi środkami lokomocji przedostał się przez Rumunię, Jugosławię i Grecję do Francji, gdzie wstąpił do tworzącej się Armii Polskiej. W Coëtgnidan skończył szkołę podchorążych i został przydzielony do 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. walcząca z Niemcami 2. dywizja przeszła do Szwajcarii, gdzie żołnierze zostali internowani. W obozie uniwersyteckim w Winterthur skończył studia rolnicze i w 1945 r. na Politechnice w Zurichu uzyskał dyplom inżyniera rolnika.

Już w 1944 r. rozpoczął pracę w laboratorium chemicznym Zurich-Oerlikon, a następnie pracował aż do końca 1946 r. w chemicznych zakładach J.R. Geigy w Bazylei. W tej firmie zapoznał się z nowymi insektycydami (DDT) i doświadczeniami nad chemicznym zwalczaniem szkodników. Do Polski wrócił w styczniu 1947 r.

W 1950 r. został zatrudniony jako starszy asystent w Katedrze Zoologii Rolniczej i Entomologii Stosowanej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1951 r. powołany został na stanowisko adiunkta.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1952 r., a doktora habilitowanego w 1961 r. na podstawie rozprawy pt. „Słodyszek rzepakowy – Meligethes aeneus F. jako obiekt doświadczeń polowej oceny insektycydów (doświadczenia z populacjami ruchomymi)” na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych.

Zorganizował w ramach Katedry Entomologii pierwszy w Polsce Zakład Techniki Ochrony Roślin i do końca swego życia poświęcał się pracom związanym z ochroną roślin przed szkodnikami.

Był promotorem 14 zakończonych rozpraw doktorskich. Pod jego kierunkiem ponad 100 studentów wykonało swoje prace magisterskie. Dorobek naukowy to ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych. Jest autorem pierwszych skryptów akademickich pt. „Środki chemiczne ochrony roślin”, „Metody i organizacja ochrony roślin” oraz współautorem skryptu pt. „Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków chemicznych ochrony roślin”. Był też współautorem podręcznika akademickiego, mającego 2 wydania pt. „Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania”. Od 1962 r. aż do śmierci był redaktorem „Polskiego Pisma Entomologicznego – Seria B. Entomologia stosowana”.

Zmarł 12 maja 1980 r. i pochowany został na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec