Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Gnutek

Urodził się 15 września 1947 r. w Braszowicach koło Ząbkowic Śl. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w Technikum Budowy Silników Lotniczych (później Lotnicze Zakłady Naukowe) we Wrocławiu, które ukończył egzaminem maturalnym w 1966 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1972 i od tego okresu rozpoczął pracę najpierw w Instytucie Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, a później, po zmianach organizacyjnych, w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Termodynamiki. Pracę doktorską pt. „Określenie własności termodynamicznych łopatkowej rozprężarki rotacyjnej do skraplania azotu”, wykonaną pod kierunkiem prof. Bogdana Sujaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, obronił w 1977 r. Od tego też roku został zatrudniony w ITCiMP na stanowisku adiunkta.

W czerwcu 1997 r. Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej na podstawie monografii pt. „Łopatkowe maszyny rotacyjne, rozwinięcie wybranych elementów jednowymiarowej teorii” oraz po kolokwium nadała mu stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W kwietniu 2005 r. Prezydent Rzeczpospolitej nadał mu tytuł profesora. Od 2000 r. zatrudniony jest na Politechnice jako profesor nadzwyczajny, a od 2009 r. jako profesor zwyczajny. Jednocześnie, 1 października 2010 r. rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Rolniczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły i dotyczą nadal teorii maszyn i urządzeń cieplnych – początkowo w obszarze kriogeniki, później poświęcił się teorii maszyn objętościowych, a następnie zagadnieniom konwersji energii. W tym zaś zakresie dużo czasu poświęcił odnawialnym źródłom energii, energii ze źródeł odpadowych, a także mikrosiłowniom z nisko wrzącymi czynnikami (ORC).

Jest autorem lub współautorem 175 publikacji, w tym 5 książek i 1 skryptu. Wypromował 10 doktorów, a kolejnych 5 przygotowuje swoje rozprawy. Recenzował 17 prac doktorskich, 4 habilitacje, 4 wnioski o tytuł profesora 5 o stanowisko profesora, 9 recenzji podręczników oraz monografii. Wykonał też kilkadziesiąt recenzji wniosków o granty.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, SIMP. Wizytował lub współpracował z politechnikami lub uniwersytetami w Bristolu, Delft, Purdue, Bratysławie, Lwowie, Berlinie i innych.

Pełnił szereg funkcji administracyjnych. Był prodziekanem (1993–1999), dziekanem (1999–2005), dyrektorem Instytutu (2005–2008) na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej w latach 1999–2008. W latach 2004–2007 kierował Komitetem Ekspertów Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii grupa Energia. Był też w latach 2006–2007 członkiem Komisji ds. Energii powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2002–2006 był wiceprzewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego SIMP we Wrocławiu.Za działalność wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec