Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zygmunt
Gil

Urodził się 2 listopada 1957 r. w Łagiewnikach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Uciechowie. Naukę kontynuował w Państwowym Technikum Rolniczym w Krzyżowicach. W roku 1982 ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera technologii żywności. W roku 1987 Rada Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Wartość przemiałowa i wypiekowa odmian pszenicy nawadnianych i intensywnie nawożonych” (promotor – prof. dr hab. Antoni Biskupski). W 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, broniąc rozprawę habilitacyjną pt. „Wartość technologiczna odmian pszenżyta jarego i ozimego w zależności od warunków środowiska”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień oceny wpływu różnych czynników na wartość technologiczną ziarna zbóż i możliwości technologicznego oddziaływania na jakość przetworów zbożowych.

Od 1982 r. zatrudniony w Akademii. W latach 1987–1988 odbył 6-miesięczny staż przemysłowy w Oddziale Produkcji Piekarskiej „Społem” WSS we Wrocławiu.

Był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczych Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich „PSS Społem” we Wrocławiu (1988–1990).

Promotor 4 prac doktorskich oraz 98 magisterskich. Wykonał 4 recenzje pracy doktorskiej i 1 rozprawy habilitacyjnej.

Dorobek naukowy to 169 pozycji, z czego 67 stanowią oryginalne prace twórcze. Uczestniczył czynnie w 5 międzynarodowych oraz 41 krajowych konferencjach i sympozjach naukowych.

Członek Kolegium Redakcyjnego serii „Food Science and Technology” i „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities” (od 1998), członek Rady Naukowej czasopisma Acta Scientiarum Polonorum serii Technologia Alimentaria (od 2001). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIV Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności we Wrocławiu (2003). Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż (2001–2003, 2006–2009), od 2001 kierownik Zakładu Technologii Zbóż, Prezes oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności (2003–2009) członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (2006–2009), Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa dolnośląskiego (od 2003 r.).

Wyróżniony 9 nagrodami oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec