Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Gienc

Urodził się 2 lutego 1930 r. w Kielcach. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Wrocławskiego odbywał w latach 1950–1955. Po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynaryjnego w 1955 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Zwierząt Domowych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał we Wrocławiu w 1965 r. na podstawie rozprawy pt. „Morfologia porównawcza części oskrzelowej nerwu błędnego u kotowatych i psowatych”. Z chwilą uruchomienia weterynaryjnego kierunku studiów przy Wydziale Zootechnicznym WSR w Olsztynie przeniesiony został służbowo i zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Anatomii Zwierząt tego Wydziału. Na olsztyńskiej Uczelni zorganizował i realizował ćwiczenia prosektoryjne dla studentów Wydziałów Weterynaryjnego i Rolniczego. W 1970 r. powołany został na stanowisko kierownika Zespołu Anatomii Zwierząt, na którym pozostawał do 1972 r.

W 1976 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych za pracę pt. „Porównawcza morfologia i topografia niektórych zwojów oraz zazwojowych odcinków przywspółczulnych dróg wydzielniczych dużych ślinianek u doświadczalnych gryzoni i mięsożernych w świetle badań histochemicznych”. Za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej na Uczelni olsztyńskiej odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Uczelni.

Kierując się sentymentem do stron rodzinnych, w 1977 r. przeszedł do pracy na stanowisko docenta w Instytucie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Tu od podstaw zorganizował Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców. W ramach działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z anatomii i histologii człowieka dla studentów kierunku biologicznego oraz Podyplomowego Studium Wychowania Fizycznego.

Za najważniejsze osiągnięcia dwudziestoletniej pracy w Zakładzie należy uznać objęcie badaniami nie tylko przedstawicieli ssaków i ptaków, lecz także gadów oraz wzbogacenie badań histologicznych i histochemicznych o obserwacje w mikroskopie elektronowym.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych otrzymał w 1986 r.

Trzech jego wychowanków uzyskało stopień doktora, a jeden doktora habilitowanego.

Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim.

Zmarł 28 lutego1997 r. w Kielcach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec