Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jacek
Frontczak

Urodził się 6 stycznia 1951 r. w Warszawie. Studia ukończył w roku 1975 na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze w Czechosłowacji, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa. Od 1975 r. pracuje w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Uczestniczył w badaniach właściwości fizycznych roślin i ziaren kukurydzy hodowanej z przeznaczeniem na nasiona. Po nawiązaniu współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie prowadził szczegółowe badania właściwości mechanicznych, a w tym reologicznych ziarna kukurydzy.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1983 na podstawie rozprawy pt. „Zmienność cech reologicznych ziarna wybranych mieszańców kukurydzy”. W roku 1987 habilitował się też na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przedkładając rozprawę pt. „Metody określania i analiza cech fizycznych ziarna kukurydzy”. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997.

Opublikował około 83 prace. Był promotorem 3 prac doktorskich i ok. 50 magisterskich. Stworzył zespół, który kontynuuje i rozszerza kierunki jego prac naukowo-badawczych. Dzięki niemu AR we Wrocławiu ma znaczącą pozycję w kraju w dziedzinie badań agrofizycznych. Od 1993 r. był członkiem Komitetu Agrofizyki PAN. Utworzył we Wrocławiu Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizyki, któremu przewodniczył.

Za działalność naukowo-dydaktyczną był kilkakrotnie nagradzany nagrodami Rektora.

Zmarł w dniu 25 września 2000 r. i pochowany został na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec