Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Danuta Teresa
Drozd

Urodziła się 9 maja w 1939 r. w Kaliszu, woj. wielkopolskie. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskała w roku 1961 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1968 na podstawie rozprawy „Wyniki badań nad dziedziczeniem zawartości białka ogólnego w ziarnie pszenicy” (promotor – prof. dr hab. Szymon Brej). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 1990 na  podstawie rozprawy „Dziedziczenie niektórych cech użytkowych pszenicy jarej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji genotypowo-środowiskowej”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu otrzymała w 1995 r., a tytuł naukowy profesora w 2000 r. W 2005 r. uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego. Odbyła staże naukowe w Holandii, Czechach, Węgrzech, Izraelu i Hiszpanii.

W latach 1994–1997 pełniła funkcję kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu. Od 1978 r. jest członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a od 2000 r. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. W 1997 r. została powołana do Międzynarodowej Grupy Problemowej – International Cereal Chemistry (ICC). Od 2000 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Acta Agrophysica.

Była promotorem 2 prac doktorskich, opiekunem ponad 100 prac magisterskich oraz recenzentem 2 prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych.

Dorobek naukowy obejmuje 138 prac, wśród których oryginalne opracowania stanowi 70 publikacji. Brała udział w międzynarodowych kongresach: w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Izraelu i Australii. W badaniach koncentrował się głównie na określaniu wpływu czynników środowiskowych na różne genotypy pszenicy. Dotyczą one reakcji odmian pszenicy na oddziaływanie niektórych środków chemicznych, między innymi herbicydów oraz oceny wpływu czynników mutagennych (światło lasera) na różne gatunki roślin uprawnych.

W badaniach nad interakcją genotypowo-środowiskową odmian pszenicy jarej stwierdziła istotną interakcję ogólną i swoistą wartości kombinacyjnej, heterozji i krzyżowań odwrotnych z latami, co świadczy o zależności obserwowanych różnic między porównywanymi genotypami od warunków atmosferycznych (lata), w których to porównanie było przeprowadzone.

W roku 1995 zorganizowała pracownię laserową, początkowo z laserem helowo-neonowym,         a później półprzewodnikowym, umożliwiającą badania genetyczno-hodowlane w zakresie biostymulacji nasion zbóż, roślin warzywnych i ozdobnych. Po zastosowaniu przedsiewnego napromieniowania nasion o obniżonej wartości siewnej obserwowała istotne podwyższenie energii i zdolności kiełkowania oraz przyspieszenie rozwoju siewek.

Została wyróżniona siedmiokrotnie Nagrodą Rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2009 r przeszła na emeryturę. Zmarła 3 listopada 2021 roku. Pochowana jest na cmentarzu

parafia Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec