Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Danuta Teresa
Drozd

Urodziła się 9 maja w 1939 r. w Kaliszu, woj. wielkopolskie. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskała w roku 1961 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych nadano jej w roku 1968 na podstawie rozprawy pt. „Wyniki badań nad dziedziczeniem zawartości białka ogólnego w ziarnie pszenicy” (promotor – prof. dr hab. Szymon Brej). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 1990 na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, po przedłożeniu rozprawy pt. „Dziedziczenie niektórych cech użytkowych pszenicy jarej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji genotypowo-środowiskowej”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu otrzymała w 1995 r.,a tytuł naukowy profesora w 2000 r. W 2005 r. uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego, specjalność naukowa genetyka i hodowla roślin. Odbyła staże naukowe w Holandii, Czechach, Węgrzech, Izraelu i Hiszpanii.

W latach 1994–1997 pełniła funkcję kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu. Od 1978 r. jest członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a od 2000 r. – Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. W 1997 r. została powołana do Międzynarodowej Grupy Problemowej – International Cereal Chemistry (ICC). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Acta Agrophysica od 2000 r.

Była promotorem 2 prac doktorskich, opiekunem ponad 100 prac magisterskich oraz recenzentem 2 prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych.

Dorobek naukowy obejmuje 138 prac, wśród których oryginalne opracowania stanowi 70 pozycji. Brała udział w międzynarodowych kongresach: w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Izraelu i Australii. W badaniach koncentruje się głównie na określaniu wpływu czynników środowiskowych na różne genotypy pszenicy. Dotyczą one reakcji odmian pszenicy na oddziaływanie niektórych środków chemicznych, między innymi herbicydów oraz oceny wpływu czynników mutagennych (światło lasera) na różne gatunki roślin uprawnych.

W badaniach nad interakcją genotypowo-środowiskową u odmian pszenicy jarej stwierdziła istotną interakcję ogólnej i swoistej wartości kombinacyjnej, heterozji i krzyżowań odwrotnych z latami, co świadczy o zależności obserwowanych różnic między porównywanymi genotypami od warunków atmosferycznych (lata), w których to porównanie było przeprowadzone.

W roku 1995 zorganizowała pracownię laserową, początkowo z laserem helowo-neonowym, a później półprzewodnikowym, umożliwiającą badania genetyczno-hodowlane w zakresie biostymulacji nasion zbóż, roślin warzywnych i ozdobnych. Po zastosowaniu przedsiewnego napromieniowania nasion o obniżonej wartości siewnej obserwowała istotne podwyższenie energii i zdolności kiełkowania oraz przyspieszenie rozwoju siewek. Może mieć to praktyczne znaczenie w przypadku materiałów przechowywanych w bankach genów oraz niektórych gatunków roślin warzywnych i ozdobnych mających niską wartość siewną nasion.

Za badania naukowe została wyróżniona siedmiokrotnie Nagrodą Rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec