Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Drozd

Urodził się 10 lutego 1938 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie. W latach 1956–1961 studiował na Wydz. Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1961 r. otrzymał dyplom magistra inżyniera. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1969 r. na podstawie dysertacji pt. „Związki próchniczne gleb różnych kategorii użytkowych na tle ich właściwości fizykochemicznych”, której promotorem był prof. dr hab. S. Kowaliński. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. „Studia nad właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi związków próchnicznych niektórych jednostek taksonomicznych gleb”. Tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.

Odbył staże naukowe w Rosji, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i we Włoszech. Wykładał na uniwersytetach w Granadzie, Uppsali i Bari. Pełnił funkcję prodziekana Wydz. Rolniczego w latach 1981–1982 (do internowania) oraz prorektora AR we Wrocławiu w latach 1990–1993. Był z wyboru członkiem Komitetu Badań Naukowych, członkiem Rady Nauki przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a także przewodniczącym Zespołu Odwoławczego Rady Nauki MNiSW.

Od 1996 r. członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, a od 1998 r. Komitetu Redakcyjnego Polish Journal of Soil Science. W Polskim Towarzystwie Gleboznawczym pełnił funkcję członka Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału we Wrocławiu. Członek Zespołu PO-6 Komitetu Badań Naukowych (2005–2006), Zespołu Odwoławczego Rady Nauki (2007–2008) przy Ministrze Nauki i Informatyzacji, Przewodniczący Zespołu Odwoławczego Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2008 r.); wiceprzewodniczący Sekcji Nauk o Ziemi, Oddziału PAN we Wrocławiu (od 2007 r.). Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu i członek Rad Naukowych: Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Instytutu Ekologii Rolniczej i Leśnej PAN w Poznaniu. Współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych oraz przewodniczący polskiej sekcji International Humic Substances Society.

Wypromował 5 doktorów, opiekun ponad 120 prac magisterskich, recenzent 15 prac doktorskich, 10 habilitacyjnych, opiniodawca 13 wniosków na tytuł profesora. Zorganizował lub współorganizował wiele kongresów międzynarodowych i konferencji krajowych. Brał czynny udział w licznych kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Dorobek naukowy obejmuje ponad 300 pozycji, w tym kilka skryptów, opracowań książkowych, monografii i 182 rozprawy naukowe.

Jego działalność naukowa koncentrowała się głównie na zagadnieniach chemii i submikromorfologii gleb oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych do lepszego poznania środowiska glebowego. W badaniach swych uwzględniał szczególnie problematykę transformacji materii organicznej i właściwości związków próchnicznych tworzących się w różnych ekosystemach. Zorganizował pracownię badań substancji humusowych i przemian materii organicznej, zachodzących w czasie kompostowania odpadów komunalnych. Prowadził aktywną współpracę z ośrodkami zagranicznymi z Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Izraela. Koordynator projektu międzynarodowego realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Jerozolimie,
w konkursie AID (USA).

Wyróżniony 3 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą Sekretarza V Wydziału PAN i wielokrotnie nagrodami Rektora AR we Wrocławiu. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec