Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Donat
Dejas

Urodził się 29 listopada 1929 r. w Katowicach. Szkołę podstawową ukończył w Katowicach, a Państwowe Liceum Ogólnokształcące w 1949 r. w Bytomiu. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa, potem Inżynierii na kierunku inżynieria wodna Politechniki Wrocławskiej; ukończył je w 1953 r., uzyskując stopień inżyniera. W latach 1954–1955 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu i uzyskał stopień magistra inżyniera melioracji wodnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1963 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Kształtowanie się odpływu z małej zlewni górskiej w Sudetach Środkowych” (promotor – prof. dr dr h. c. Stanisław Bac). W roku 1971 został powołany na stanowisko docenta.

Odbył długoterminowe staże naukowe w Holandii oraz Niemczech i krótkoterminowe na Uniwersytecie w Rostocku.

Organizator i Kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Robót Wodno-Melioracyjnych i Budowlanych (1971–1995). Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą (1976–1979), przedstawiciel asystentów, st. asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Melioracji Wodnych (1966–1971) i prodziekan tego Wydziału (1978–1981), zast. przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (1976–1979). Organizator i koordynator współpracy naukowej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Rostocku (od 1974 r.), zast. przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (1982–1986), członek tego Zarządu (od 1992 r.), członek Commission Internationale du Genie Rural (CIGR), zast. przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (od 1999 r.).

Opiekun ponad 100 prac magisterskich. Promotor 3 doktorantów. Wykonał 7 recenzji prac doktorskich. Recenzent 25 publikacji naukowych, podręczników i skryptów oraz 6 projektów badawczych (grantów).

Autor lub współautor 90 publikacji, w tym 18 w językach obcych. Prace prezentował na 12 konferencjach zagranicznych, w tym na światowych kongresach CIGR w Wageningen, Dublinie i Mediolanie. W latach 1974–1993 był zapraszany na cykle wykładów na Uniwersytety w Rostocku i Hanowerze.

Jest specjalistą w dziedzinie organizacji i technologii robót wodno-melioracyjnych, zapoczątkował badania nad oddziaływaniem robót konserwacyjnych na środowisko przyrodnicze w ciekach. Współautor 7 patentów, z których 2 zostały wdrożone w kraju, a 1 w Niemczech. W latach 1955–1967 projektant i weryfikator w branżowych biurach projektowych, kierownik robót budowlanych. Posiada uprawnienia budowlane.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem Uniwersytetu w Rostocku, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji”, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Złotą Honorową Odznaką NOT. Wyróżniony 2 nagrodami Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 19 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nagrodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec