Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Kazimierz
Ćmielewski

Urodził się 28 września 1956 r. w Radziłowie. W 1976 r. ukończył Technikum Elektryczne im. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Studia wyższe na Wydziale Melioracji Wodnych Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1981 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii otrzymał na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 1991 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. „Badanie dokładności pomiarów wysokościowych toru podsuwnicowego wykonanych automatycznym sposobem za pomocą zintegrowanego systemu”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność geodezja inżynieryjna, nadano mu na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2008 r. na podstawie rozprawy pt. „Zastosowania technik światłowodowych i laserowych w precyzyjnych pomiarach kształtu i deformacji obiektów inżynierskich”. Odbył staż naukowy w Instytucie Geodezji i Meteorologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w latach 1986–1987.

Asystent w Instytucie Geodezji i Zastosowań Matematycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu od 1981 r. Od 1991 r. adiunkt w Zakładzie Geodezji Gospodarczej Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Promotor 30 prac magisterskich, z których dwie zostały wyróżnione I i III miejscem oraz nagrodzone na ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Współautor skryptu pt. „Ćwiczenia laboratoryjne z fizycznych podstaw geodezji”. Autor 45 artykułów.

W latach 1993−1999 kierownik dwóch projektów badawczych zleconych do realizacji przez Komitet Badań Naukowych – opracowanie zintegrowanych systemów geodezyjnej kontroli dźwignic i ich podtorza podczas eksploatacji, komparatory geodezyjnych dalmierzy elektrooptycznych. Kierownik 2 projektów badawczych finansowanych przez KBN. Autor bądź współautor 63 patentów i wzorów użytkowych. Uzyskał w 2000 r. pierwszy stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Aktywnie uczestniczył w pracach Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN. W latach 1997–2003 był członkiem Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej” w latach 1997−2001.

Został wyróżniony 11 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec