Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Ziętecka

Urodziła się 11 czerwca 1928 r. w Czchowie, pow. Brzesko. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształcącego w Brzesku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyła w 1951 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnika.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała po odbyciu studiów aspiranckich w 1963 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Formy i przemiana związków azotowych w roślinie w zależności od różnego nawożenia azotowego”, a stopień doktora habilitowanego – również na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania nad przydatnością żnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny zasobności gleby w miedź przyswajalną dla roślin”.

Pracę w Katedrze Chemii Rolniczej rozpoczęła w 1959 r. W czasie pracy na Uczelni koncentrowała się głównie na badaniach metodycznych oznaczania zawartości makro i mikroelementów w glebach i roślinach. Jej badania nad metodami oznaczania dostępnych dla roślin form magnezu oraz mikroelementów w glebach dały podstawę do wprowadzenia we wszystkich Wojewódzkich Stacjach Chemiczno-Rolniczych w Polsce jednolitej metodyki oznaczania tych pierwiastków.

Była rzecznikiem Komisji Dyscyplinarnej dla studentów Uczelni.

Była promotorem 25 prac magisterskich. Jest autorką lub współautorką 61 prac naukowych, w tym 12 w językach obcych. Wyniki swych badań prezentowała na 6 zagranicznych konferencjach, między innymi w Moskwie, Budapeszcie, Bukareszcie, Jenie.

W uznaniu za pracę naukową otrzymała Nagrodę Polskiej Akademii Nauk oraz 14 nagród Rektora. Odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniona odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie.”

Na emeryturę przeszła 30 września 1987 r. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec