Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Czubaszek

Urodziła się 10 września 1962 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie III Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. W 1981 r. podjęła studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1986 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka otrzymała 20 maja 1994 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii

Rolniczej we Wrocławiu. Tematem rozprawy doktorskiej była „Charakterystyka technologiczna pszenżyta hodowli polskiej na podstawie metod pośrednich i wypieku laboratoryjnego” (promotor – prof. dr hab. Hanna Subda). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadano jej w 2009 r. na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Charakterystyka technologiczna mieszanek mąki pszennej z produktami przemiału owsa”.

Od roku 1986 zatrudniona jest na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (wcześniej Akademia Rolnicza). W roku 1989 odbyła 6-miesięczny staż produkcyjny w Oddziale Produkcji Piekarskiej „Społem” WSS we Wrocławiu. Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W 2008 r. została wybrana na prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności w kadencji 2008–2012.

Promotor 5 prac inżynierskich oraz promotor 48 prac magisterskich. Recenzent 20 projektów badawczych (grantów KBN).

Autorka 64 publikacji naukowych, z czego 35 stanowią oryginalne prace twórcze. Wyniki badań przedstawiała na 16 konferencjach krajowych i międzynarodowych w kraju i za granicą, na których jako autor lub współautor prezentowała 28 doniesień naukowych.

Wyróżniona 3 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej” i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec