Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisława
Czaplińska

Urodziła się 4 maja 1917 r. w Zaleszczykach, woj. tarnopolskie. Po ukończeniu gimnazjum w Czortkowie w 1935 r. podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu we Lwowie. Wybuch wojny w 1939 r. przerwał jej studia. W maju 1940 r. została aresztowana i przewieziona do więzienia NKWD w Kijowie. Od 1944 r. należała do AK. Po wojnie dokończyła studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu w Poznaniu. W 1947 r. podjęła pracę jako st. asystent w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu i Politechniki, a w 1950 r. przeniosła się do Zakładu Fitopatologii i Ochrony Roślin. W 1954 r. awansowała na stanowisko adiunkta. W 1961 r. na Wydziale Rolniczym WSR w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Badania nad biologią lucerny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób uwiądu na terenie Dolnego Śląska” (promotor – prof. dr Karol Zaleski – nestor fitopatologii polskiej). W 1972 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii, na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedłożonej rozprawy pt. „Studia nad chorobami lucerny powodowanymi przez grzyby. Część 1 – Badania mikoflory nasion lucerny przechowywanych w różnych warunkach wilgotności. Część 2 – Badania mikoflory siedlisk lucerny w 1, 2 i 3 roku użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków antagonistycznych w stosunku do patogenów Verticillium alboatrum R. et B. oraz Ascochyta imperfecta Peck”.

W 1963 r. odbyła staż w zakładach naukowych Instytutu Ochrony Roślin: w Lipsku, Aschersleben i Kleinmachnow (NRD).

Jej dorobek naukowy obejmuje 38 prac indywidualnych i 26 współautorskich.

W 1984 r. otrzymała nominację na Członka Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w Zebraniach Zespołów RWPG na temat odporności kukurydzy na fuzariozę w Trnowie i Smolinicach oraz Leningradzie i FAO w Belgradzie.

Za osiągnięcia naukowe wyróżniona 5 nagrodami Rektora. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła 17 maja 1997 r. w Sydney w Australii. Pochowana została na cmentarzu parafialnym we Wrocławiu przy ul. O. Bujwida.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec