Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Cichy

Urodził się 27 maja 1928 r. w Horodence, w byłym woj. stanisławowskim. Szkołę podstawową ukończył w Horodence, a gimnazjum w Hrubieszowie. W 1947 r. ukończył w Strzelinie liceum ogólnokształcące. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na ówczesnym Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Studia ukończył w 1952 r., uzyskując tytuł magistra w zakresie fizyki.

Pracę na Wydziale Melioracji Wodnych we wrocławskiej Wyższej Szkole Rolniczej rozpoczął 1 marca 1952 r. kolejno na stanowiskach – asystenta, adiunkta i docenta. W roku 1962 uzyskał na Wydziale Melioracji Wodnych stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Statystyczna ocena dokładności odtworzenia rzeźby terenu na planie” (promotor – prof. dr inż. Rudolf Hohenberg). W latach 1962–1980 był kierownikiem Katedry Matematyki. Uznaje się go za jednego z pierwszych, którzy niemal od zera tworzyli podwaliny działalności dydaktycznej, naukowej, kadrowej i organizacyjnej tej Katedry.

W latach 1969–1972 oraz 1975–1978 był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W latach sześćdziesiątych był członkiem Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej; w latach siedemdziesiątych przez dwie kadencje przewodniczył Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich, a następnie, również przez dwie kadencje – Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich.

Był promotorem 3 przewodów i recenzentem 2 prac doktorskich.

Był przedstawicielem Akademii Rolniczej podczas „14th Europen Meeting of Statisticians” konferencji zorganizowanej w roku 1981 we Wrocławiu. Posiada opublikowane 4 prace naukowe oraz 2 nieopublikowane.

Wyróżniony licznymi medalami i odznaczeniami, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora i 1 nagrodę Ministra.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec