Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bożena
Chudoba-Drozdowska

Urodziła się 25 października 1939 r. we Lwowie. Naukę rozpoczętą w szkole podstawowej w Krakowie kontynuowała w Szkole Podstawowej Nr 1, a następnie w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1956 r., w tym też roku rozpoczęła studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1962 r. dyplom lekarza weterynarii. W latach 1962–1963 odbyła staż asystencki w Katedrze Chirurgii macierzystej Uczelni. W 1964 r. została przyjęta na studia doktoranckie w Katedrze Zoohigieny, z których w 1968 r. została powołana na etat starszego asystenta. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1970 r. na podstawie rozprawy pt. „Przebieg roczny niektórych wskaźników krwi bydła rasy nizinnej czarno-białej” (promotor – prof. dr hab. Mieczysław Cena). Stopień doktora habilitowanego nadano jej decyzją Rady Wydziału Zootechnicznego w roku 1986 na podstawie rozprawy pt. „Zoohigieniczne uwarunkowania zdrowotności cieląt”. W roku 1987 została powołana na etat docenta, a w 1993 na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nadano jej w 1995 r.

Odbyła staż naukowy w Instytucie Zootechniczno-Weterynaryjnym we Lwowie, podczas którego wygłosiła cykl wykładów dla studentów Wydziału Weterynaryjnego oraz na studiach podyplomowych dla lekarzy weterynarii.

Od 1981 r. pełniła funkcję redaktora oraz członka Komitetu Redakcyjnego uczelnianych Zeszytów Naukowych, była członkiem, a okresowo przewodniczącą Uczelnianej Komisji Dydaktycznej przy Związkach Zawodowych, była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz członkiem Komisji ds. planów i programów studiów.

Była promotorem 2 prac doktorskich i opiekunem ponad 90 prac magisterskich. Jest współautorką 11 skryptów i materiałów do ćwiczeń z zakresu zoohigieny i profilaktyki weterynaryjnej, m.in. „Wybrane zagadnienia z profilaktyki weterynaryjnej, Chów zwierząt z zoohigieną”, „Podstawy chowu zwierząt z zoohigieną”. Była recenzentem 7 rozpraw doktorskich (w tym 2 na uczelni zagranicznej), 2 rozpraw habilitacyjnych oraz 3 podręczników i skryptów. Jest autorką i współautorką około 180 publikacji. Ich wyniki były prezentowane na konferencjach m.in. w Wysokich Tatrach, Brnie, Sudanie, Lwowie, Lipsku i Petersburgu.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego i International Society of Animal Hygiene. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz 9 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.

Zmarła 15 października 2002 r. Pochowana we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. O. Bujwida.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec