Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Michał
Licznar

Urodził się 2 czerwca 1941 r. w Nowostawcach, pow. Buczacz. Studiował w latach 1960–1965 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze Gleboznawstwa, aktualnie Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1973 na podstawie rozprawy pt. „Właściwości i geneza niektórych gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kowalińskiego. Na podstawie monografii pt. „Właściwości gleb i kierunki ich ewolucji na terenach erodowanych Płaskowyżu Głubczyckiego” w roku 1985 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1993, a od roku 2001 pracuje na etacie profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w IUNG – Puławy, na Uniwersytecie Wrocławskim, w Holandii, Jugosławii, Mołdawii i Słowacji. Był prodziekanem Wydziału Rolniczego w latach 1990–1993. Od roku 1989 kierownik Zakładu Waloryzacji Gleb i Materii Organicznej w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG), sekretarz, a następnie wiceprzewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTG. W latach 1992–1999 członek Zarządu Głównego PTG. Ponadto sekretarz Wydziału VII Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1989–1999. Od roku 1995 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych. W latach 1999–2002 członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

Wypromował 2 doktorów, był opiekunem 105 prac magisterskich, recenzował 7 prac doktorskich, 5 habilitacyjnych. Ponadto opiniował 3 wnioski o tytuł profesora. Jest współautorem 4 skryptów do ćwiczeń z gleboznawstwa. Brał udział w wielu konferencjach i sympozjach, krajowych i zagranicznych, poświęconych zagadnieniom próchnicy, żyzności i degradacji gleb oraz zagospodarowania odpadów.

Łączny dorobek naukowy obejmuje 270 pozycji, w tym 141 oryginalnych prac twórczych. Jego działalność naukowa dotyczy zagadnień transformacji materii organicznej, genezy, żyzności i degradacji gleb oraz recyklingu i utylizacji odpadów organicznych. Ważne pozycje w dorobku stanowią monografie: „Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania”, „ Ekologiczne aspekty stosowania kompostów ze stałych odpadów miejskich do podnoszenia żyzności gleb lekkich”, „Monitoring Środowiska. Badania pokrywy glebowej Parku Szczytnickiego we Wrocławiu” oraz szereg artykułów w monografii pt. „Komposty z odpadów komunalnych produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko”.

Za działalność naukową i dydaktyczną był wyróżniony 2 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Złotym Krzyżem Zasługi i otrzymał 21 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec