Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wacław
Leszczyński

Urodził się 11 kwietnia 1936 r. w Warszawie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Pokoju w powiecie opolskim, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (do 1953 r.). Następnie studiował na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1957 r. tytuł inżyniera, a w 1959 r. magistra inżyniera rolnictwa, specjalność technologia rolna.

Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień doktora nauk rolniczych w 1969 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ niektórych związków azotowych na fermentację alkoholową prowadzoną przez drożdże z gatunku Saccharomyces cerevisiae”, a w 1977 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii rolnej po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ różnych czynników działających w uprawie ziemniaka na niektóre właściwości fizyczne i skład chemiczny otrzymywanej skrobi”. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1987 r. Jest specjalistą z zakresu technologii żywności, o specjalności technologia ziemniaka i skrobi.

Prodziekan (1981) i dziekan (1981–1987 i 1993–1999) Wydziału Technologii Żywności, prorektor ds. dydaktyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990–1993), członek Senatu Uczelni (1981–2005.), redaktor merytoryczny i członek Kolegium Wydawnictwa AR (1987–1999), kierownik Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa (1990–2006), Zakładu Technologii Węglowodanów w tej Katedrze (1982–2000), przewodniczący i członek wielu komisji senackich, uczelnianych i rektorskich. Członek Rady Oddziałowej (1963–1969) oraz Rady Zakładowej i przewodniczący komisji (1969–1976) ZNP, członek Komisji Założycielskiej i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (1980–1981), Prezydium Zarządu i przewodniczący Sekcji Technologii Rolnej Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Rolniczego (1965–1979).

Członek Zespołu Naukowo-Dydaktycznego (Komisji Ekspertów) MEN (1987–1990), Rady Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych (1990–1993), Rady Nadzorczej – Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych we Wrocławiu (1992–2004.), Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN(od 1984 r.), przewodniczący Zespołu Nauki o Skrobi Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN (1985–1990), członek (1999–2000) i przewodniczący (2000–2001) Sekcji PO6T KBN, przewodniczący Sekcji Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 1999 r.), wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu (1985–1991), przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielczych Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich we Wrocławiu (1989–1998), ławnik sądowy (1976–1982), członek komendy hufca ZHP i drużynowy drużyny akademickiej „Węzeł” (1958–1962), członek Synodu Archidiecezji Wrocławskiej i wiceprzewodniczący komisji (1985–1991).

Promotor 10 prac doktorskich oraz doktoratu honoris causa i 129 prac magisterskich. Recenzent w 10 postępowaniach na tytuł profesora i 5 na stanowisko profesora, w 22 przewodach habilitacyjnych, 25 doktorskich i 2 doktoratów honoris causa oraz 233 różnych prac naukowych. Współautor 9 podręczników i skryptów, m.in. „Potato Science and Technology” i 254 publikacji naukowych, w tym 83 oryginalnych twórczych, 43 przeglądowych oraz 2 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Uczestnik 18 międzynarodowych i 94 krajowych konferencji naukowych. Kierownik 18 tematów naukowych w problemach centralnie sterowanych i projektów KBN. Stworzył liczący się ośrodek badań nad skrobią.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Michała Oczapowskiego, tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, godnościami Członka Honorowego Komitetu Nauk o Żywności PAN i Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, medalami „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, Medalem im. Prof. Franciszka Nowotnego „Za zasługi dla Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Złotą Odznaką ZNP. Otrzymał 3 nagrody Ministra, Nagrodę NOT za osiągnięcia w zakresie techniki i 30 nagród Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec