Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Latoś

Urodził się 13 maja 1934 r. w Grabownicy Starzeńskiej. Studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie ukończył w roku 1957 r. i tam w 1964 r. obronił pracę doktorską, a w roku 1985 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na AGH i Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w przeszłości również na Akademii Rolniczej w Krakowie, Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie i Studium Wojskowym AGH. W działalności naukowej interesują go optymalizacja konstrukcji i technologii zakładania geodezyjnych osnów poziomych, wyznaczanie przemieszczeń i deformacji górotworu oraz powierzchni terenu i położonych na nim obiektów inżynierskich, automatyzacja pomiarów oraz opracowanie i prezentacja ich wyników. Zajmuje się również konstrukcją specjalistycznych przyrządów i aparatury do pomiaru oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych, badaniem konstrukcji dokładności i przydatności nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz szacowaniem i wyceną nieruchomości. Kierował kilkunastoma pracami naukowymi i doświadczalnymi na potrzeby przemysłu i różnych instytucji naukowych. Był i jest konsultantem naukowym w kilku przedsiębiorstwach i instytucjach geodezyjnych.

Wyniki swych prac przedstawił w 82 artykułach i rozprawach opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Były one również prezentowane na ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach realizacji badań powstało kilka przyrządów pomiarowych oraz technologii pomiarów i opracowania ich wyników. Na niektóre z nich uzyskano patenty lub świadectwa projektów wynalazczych. Jest autorem ponad 20 opracowań i ekspertyz dla resortu górnictwa i energetyki oraz budownictwa i geodezji. Brał udział w opracowaniu 4 grantów, a jednego z nich był kierownikiem.

Za prace dydaktyczne i naukowe otrzymał szereg wyróżnień, nagród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec