Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marek
Langner

Urodził się 29 stycznia 1956 r. w Ostrowie Wlkp. Studia wyższe odbył w latach 1976–1980 na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra w zakresie fizyki technicznej.

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 1985 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Właściwości elektryczne sferycznych błon lipidowych o dużej powierzchni”, natomiast stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1999 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Badania fluorescencyjne wybranych parametrów fizykochemicznych powierzchni dwuwarstwy lipidowej”. Specjalnością naukową są biofizyka agregatów makrocząsteczkowych oraz zastosowania liposomów jako kierowane nośniki leków.

W 1985 r. podjął pracę w Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku asystenta. W tym samym roku rozpoczął staż naukowy na Uniwersytecie Stanowym w Stony Brook (USA), a następnie w 1989 r. podjął pracę w Instytucie Rakowym im. Parka Roswella w Buffalo (USA). W 1995 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie pracował przez cztery lata. W 1999 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej.

Jest autorem 35 publikacji, w tym 31 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentował na 24 konferencjach i kongresach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec