Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Henryk
Bujak

Urodził się 26 grudnia 1963 r. w Krapkowicach. W 1982 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Głogówku. Następnie kontynuował naukę w Policealnym Studium Zawodowym w Opolu. W 1984 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł magistra inżyniera rolnictwa otrzymał w 1989 r. Po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1997 r., broniąc pracę pt. „Analiza dziedziczenia cech ilościowych mieszańców międzyliniowych żyta” (promotor prof. dr hab. Jan Kaczmarek). W 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Studia nad wartością hodowlaną żółto ziarnistych form żyta ozimego” oraz całokształtu dorobku naukowego otrzymał na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu stopień doktora habilitowanego. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został powołany w 2005 r.

Jest specjalistą z zakresu genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa. W trakcie pracy na Uczelni odbył staże naukowe w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie, Uniwersytecie Hohenheim i Uniwersytecie Wiedeńskim.

W latach 2000–2002 pełnił funkcję kierownika naukowo- dydaktycznego Zamiejscowego Punktu Kształcenia Studentów w Szprotawie, a w latach 2002–2006 w Grabonogu. Od 2002 r. pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, a od 2006 r. kieruje Katedrą Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W roku 2009 został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na członka Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy działającej przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Promotor 2 doktoratów i 43 prac magisterskich. Recenzował 1 rozprawę i dorobek naukowy na stopień doktora habilitowanego, 6 rozpraw doktorskich. Publikuje w czasopismach zagranicznych i krajowych, organizator 6 Międzynarodowych Sympozjów Genetyki Ilościowej Roślin Uprawnych oraz uczestniczy w projektach badawczych MNiSW.

Dorobek naukowy obejmuje 145 prac, na które składają się artykuły naukowe, monografie, studia i rozprawy oraz rozdziały w wydawnictwach zwartych. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w cyklicznych spotkaniach Eucarpia Rye Meeting, European Rye Meeting, Fachatgung des DLG.

Do jego osiągnięć zalicza się badania związane ze zmiennością, heterozją i analizą sposobów dziedziczenia cech użytkowych żyta i kukurydzy. W hodowli żyta analizował możliwości wykorzystania zjawiska ksenii do masowego krzyżowania i otrzymywania nasion. Dla kukurydzy skonstruował kilka wielocechowych indeksów selekcyjnych służących do oceny linii wsobnych i mieszańców oraz opracował nowatorską metodę szacowania wartości ekonomicznych cech użytkowych. Na podstawie doświadczeń porejestrowych opracował metodę szacowania stabilności plonowania odmian. Za jego osiągnięcie uznaje się stworzenie nowej mapy molekularnej żyta oraz poszukiwanie markerów molekularnych genów odporności na mączniaka prawdziwego i cech ilościowych żyta. Wielokrotnie uhonorowany został nagrodami Rektora Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec