Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Mieczysław
Bruździak

Urodził się 11 października 1939 r. w Bartochowie w powiecie sieradzkim. W latach 1943–1946 przebywał we Francji, dokąd jego rodzina wysiedlona została do pracy w gospodarstwie rolnym. Po powrocie do Polski zamieszkał w Twardogórze i tam w 1954 r. ukończył szkołę podstawową. Po rocznej przerwie w nauce, w czasie której pracował zarobkowo, rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w Bierutowie, które ukończył w roku 1960. Po odbyciu rocznego stażu pracy w PGR Goszcz podjął w 1961 r. studia na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, które ukończył w roku 1966, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnika.

W 1966 r. podjął pracę jako asystent na Wydziale Melioracji Wodnych. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu w 1974 r., przedkładając rozprawę pt. „Okresy krytyczne w gospodarce wodnej ziemniaków, buraków cukrowych i kapusty głowiastej”. W 1974 r. rozpoczął pracę w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1989 r. na podstawie rozprawy pt. „Dynamika narastania masy i gromadzenia składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin oraz wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy”. Od 1990 r. zatrudniony jest na stanowisku docenta. Od 1 stycznia 2007 r. na emeryturze.

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół agrotechniki roślin pastewnych (przede wszystkim kukurydzy) oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych przez przemysł.

Odbył staże zagraniczne (Brno, Nowy Sad, Debreczyn). Opublikował 27 prac, w tym dwa rozdziały w podręczniku pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego” (wydanie I, II i III).

Przez kilkanaście lat brał czynny udział w pracach Jury Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Wiedzy Rolniczej. Pełnił funkcje z wyboru w ZNP i NSZZ Solidarność.

Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej”, ośmiokrotnie nagrodami Rektora AR we Wrocławiu oraz medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Polskiego” i medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Dolnośląskiego”.

Zmarł  9 września 2012 roku, spoczywa na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec