Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wojciech
Zawadzki

Urodził się 7 września 1948 r. we Wrocławiu. Szkołę i Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończył w 1966 r. Studia wyższe podjął na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które kontynuował w Olsztynie w Wyższej Szkole Rolniczo-Technicznej, gdzie w 1972 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. W 1973 r. podjął pracę w Instytucie Higieny Produktów Zwierzęcych AR we Wrocławiu, a od 1976 r. pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1979 r. na podstawie rozprawy pt. „Hamowanie metanogenezy w przedżołądkach u owiec”, a doktora habilitowanego w 1993 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ wybranych niekonwencjonalnych dodatków do paszy na przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu owiec”. Od 1998 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytularnym profesorem został w 2001 r.; jako profesor zwyczajny zatrudniony od 2008 r.

Odbył 4 staże naukowe zagraniczne (Kopenhaga, Oslo, Aberdeen i Madryt) oraz 10 staży krajowych.

Jest autorem łącznie 175 publikacji, w tym 84 prac badawczych (wielu w języku angielskim), 54 komunikatów, 12 artykułów popularnonaukowych oraz autorem i współautorem 4 książek i 2 skryptów.

Naukowo zajmuje się problemami przewodu pokarmowego przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu metanogenezy podczas manipulowania procesami metabolicznymi w przedżołądkach oraz fizjologii żywienia przeżuwaczy i innych zwierząt roślinożernych w aspekcie analizy profilu fermentacyjnego w żwaczu i jelicie ślepym.

Był promotorem 6 doktoratów, recenzentem 16 rozpraw doktorskich i 2 habilitacyjnych oraz wielu grantów uczelnianych i KBN.

Jest członkiem 5 towarzystw naukowych krajowych i jednego zagranicznego. W 2000 r. wyróżniony został odznaką „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych”. Jest wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu, gdzie pełni też funkcję przewodniczącego Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu. Był członkiem wielu komisji wydziałowych, senackich i rektorskich oraz senatorem w latach 1996–1999. Jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, wiceprzewodniczącym Komisji Rektorskiej ds. zakupu książek i czasopism. Należy do Międzynarodowej Rady Naukowej czasopism: „Weterynaria po Dyplomie”, „Weterynaria w Terenie”, „Weterynaria w Praktyce”. Od 2000 r. pełni funkcję kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt. Od 1997 r. jest redaktorem merytorycznym serii „Weterynaria” Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu oraz przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego serii „Veterinary Medicine” czasopisma internetowego EJPAU. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 14 nagród Rektora.

W roku 1987 uhonorowano go odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec