Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Teresa
Smolińska-Juny

Urodziła się 25 kwietnia 1934 r. we Lwowie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1960 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. W 1962 r. otrzymała stopień doktora nauk rolniczych, również na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Junego. W 1974 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Ważniejsze procesy biochemiczne w okresie pośmiertnym i podczas chłodniczego składowania w mięsie zajęczym” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu obrotu i oceny surowców rolnych. W 1987 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1996 r. stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Technologii Żywności AR we Wrocławiu.

W trakcie pracy naukowej odbyła staże w byłym ZSRR oraz Jugosławii. Od 1979 r. była kierownikiem zespołu naukowo-dydaktycznego i specjalizacji z zakresu technologii drobiu i jaj w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych Wydziału Technologii Żywności. W latach 1977–1980 była pierwszym redaktorem wydziałowym i w tym okresie ukazał się pierwszy Zeszyt Naukowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu z serii „Technologia Żywności”. W latach 1976–1991 pełniła funkcję opiekuna naukowego, a później kuratora wydziałowego SKN Technologów Żywności. Była również pierwszym kierownikiem studiów doktoranckich (1995–1999) na Wydziale Technologii Żywności. W latach 1991–1994 była członkiem Senatu Akademii Rolniczej. Od początku powstania, tj. od 1990 r. jest członkiem KZ NSZZ Solidarność. Należy do towarzystwa naukowego „World’s Poultry Science Association” i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od 1997 r. pełniła funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego PTTŻ, jak również wchodziła w skład Zarządu Głównego PTTŻ.

Dyscyplina naukowo-badawcza: technologia żywności i żywienie człowieka; specjalizacja: technologia surowców drobiarskich, ich przetwarzanie, przechowywanie oraz ocena jakości. Twórca szkoły naukowo-dydaktycznej z zakresu technologii surowców drobiarskich, kierownik wielu tematów realizowanych w międzyresortowych i centralnych programach badawczych, kierownik grantów KBN oraz autor wielu ekspertyz i opracowań dla przemysłu drobiarsko-jajczarskiego.

Opiekun ponad 160 prac magisterskich, promotor 6 prac doktorskich, w tym 1 zagranicznej, z jej inicjatywy 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Wykonała szereg recenzji prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, była recenzentem dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł profesora, również recenzentem prac kierowanych do druku grantów KBN celowych i naukowych, była wykonawcą lub współwykonawcą wielu ekspertyz i innych opracowań dla przemysłu drobiarskiego.

W swoim dorobku posiada 200 pozycji opublikowanych, w tym ponad 160 prac oryginalnych. Jest współautorem 3 skryptów akademickich, 1 podręcznika, 1 patentu z zakresu przetwórstwa jaj. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskała dwie nagrody MNiSWiT oraz 14 nagród Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”, Złotą Odznaką PTTŻ i odznaką „Zasłużonego Członka Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT”. Jest honorowym członkiem WPSA. W 2004 r. przeszła na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec