Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bronisława
Sielicka

Urodziła się 5 stycznia 1921 r. w Chodorowie. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury w 1940 r. we Lwowie rozpoczęła studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Na Uczelni Lwowskiej studiowała do 1940 r., zaliczając 5 lat studiów. W roku 1946 przyjechała do Wrocławia, gdzie skończyła studia w 1947 r., otrzymała dyplom lekarza weterynarii. W tym samym roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej, przechodząc w niej kolejne etapy awansu akademickiego – od stanowiska asystenta do profesora nadzwyczajnego.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1959 r. na podstawie rozprawy pt. „Fagocytoza drobnoustrojów z rodzaju Candida”, a doktora habilitowanego w 1968 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zachowanie się drożdżaków z rodzaju Candida w makrofagach normalnych i odpornościowych in vitro”. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu otrzymała w 1990 r.

W trakcie pracy zawodowej odbyła liczne staże naukowe zagraniczne i krajowe (m.in. w Klinice Dermatologicznej AM w Budapeszcie, w Zakładzie Mikrobiologii AM w Jennie, w Klinice Chorób Wewnętrznych Medycyny Weterynaryjnej oraz w Zakładzie Mikologii Kliniki Dermatologicznej w Wiedniu).

Całokształt dorobku naukowego obejmuje ponad 60 prac, w większości oryginalnych i opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one głównie badań nad zjawiskami odpornościowymi w infekcjach grzybiczych, oceny stopnia zakażeń mikologicznych u różnych gatunków zwierząt, ich wpływu na organizm oraz udziału grzybów pleśniowych w rozrodzie bydła. Swój dorobek naukowy prezentowała wielokrotnie na sympozjach, kongresach, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Dreźnie, Wiedniu, Kolonii, Halle, Freiburgu, Rostocku i Barcelonie.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Podyplomowym Studium Doskonalenia Lekarzy, a w latach 1970–1975 w Technikum Weterynaryjnym w Nysie. Jest współautorem 2 skryptów dla studentów z zakres mikrobiologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Międzynarodowego Towarzystwa Mikologicznego ISHAM. Wyróżniona była nagrodami Rektora oraz odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła 11 stycznia 2009 r. i została pochowana na cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec