Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Roman

Urodził się 28 lutego 1966 r. w Brzegu na Opolszczyźnie. Szkołę podstawową ukończył w Michałowicach, a następnie 5-letnie Technikum Rolnicze w Żłobiźnie k. Brzegu. Studia wyższe ukończył w 1991 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubszy, gdzie najpierw zajmował stanowisko kierownika ds. produkcji polowej, następnie kierownika ds. produkcji polowej i zwierzęcej, a od kwietnia 1992 r. – prezesa zarządu spółdzielni. Od lutego 1993 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki na podstawie rozprawy pt. „Pszczoły i produkty pszczele jako bioindykatory skażenia środowiska w rejonie przemysłu miedziowego (LGOM) i cementowo-wapienniczego (Opole)” i od lutego 1997 r. pracował na stanowisku adiunkta. W roku 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki o specjalności pszczelnictwo na podstawie dysertacji „Wpływ wierności kwiatowej na wydajność pyłkową rodzin pszczoły miodnej”. Od listopada 2009 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.

Jest specjalistą w zakresie pszczelnictwa, chowu i hodowli pszczół oraz toksykologii i oceny produktów pszczelich. Dodatkową dyscypliną zainteresowań naukowych jest biometeorologia. Przebywał wielokrotnie na stażach naukowych i naukowo-dydaktycznych w Czeskiej Republice i Słowacji.

Jego dorobek naukowy obejmuje 135 pozycji, w tym 56 oryginalnych prac twórczych. Jest autorem i współautorem 6 książek, w tym rozdziału w Encyklopedii pszczelarskiej.

Był opiekunem 28 prac magisterskich, 9 inżynierskich oraz ponad 40 prac podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Od 2002 r. (trzecią kadencję) jest członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a od 2005 r. członkiem Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W lipcu 2007 r. z ramienia Uczelni został koordynatorem ds. Programu Regionalnego Powiatu Kluczborskiego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” (działające w ramach Programu LEADER).

Od stycznia 2007 r. pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. rozkładów zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. Pełni też funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (od 2000 r.). Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Pszczelarzy „Apis”, od 1999 r. współorganizator Sejmiku studenckich kół naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony 3 nagrodami Rektora, Listem Gratulacyjnym Rektora oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wielokrotny uczestnik wykładów, szkoleń i kursów dla pszczelarzy praktyków. Za krzewienie wiedzy pszczelarskiej odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec