Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Urszula
Prośba-Białczyk

Urodziła się 30 września 1948 r. w Ziębicach na Dolnym Śląsku w rodzinie repatriantów z Kresów Wschodnich. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, wieńcząc je w 1972 r. dyplomem magistra inżyniera rolnictwa.

Pracę zawodową rozpoczęła w Instytucie Uprawy Roli i Roślin, początkowo na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta i starszego asystenta, a od roku 1980 – adiunkta. W roku 1991, na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej, uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w roku 2004 tytuł profesora.

W latach 1996–1999 była prodziekanem Wydziału Rolniczego, a w kadencji 2008–2012 pełni tę funkcję na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Będąc prodziekanem podczas pierwszej kadencji, współorganizowała studia w ośrodkach zamiejscowych na terenie województwa sieradzkiego.

Swoje badania naukowe, pod opieką prof. dr. hab. Henryka Słowińskiego, ukierunkowała na zagadnienia związane z produkcyjnością roślin okopowych, a w szczególności ziemniaka i buraka. Efektami licznych prac badawczych były w roku 1980 rozprawa doktorska pt. „Wpływ gęstości sadzenia i podkiełkowywania sadzeniaków na rozwój oraz gromadzenie i wartość użytkową plonu kilku odmian ziemniaka”, a w roku 1991 rozprawa habilitacyjna pt. „Kształtowanie cech jakościowych i wartości paszowej ziemniaka pod wpływem terminu sadzenia i poziomu nawożenia azotem”. Tytuł profesora uzyskała w 2004 r.

Wyniki eksperymentów i badań opublikowała w 102 artykułach, 54 komunikatach i doniesieniach konferencyjnych oraz wielu pracach popularnonaukowych.

Pod jej kierunkiem 87 studentów wykonało prace magisterskie, a 2 osoby napisały rozprawy doktorskie i uzyskały stopnie doktora. Recenzowała również liczne prace doktorskie z macierzystej Uczelni oraz innych placówek naukowych w kraju i za granicą.

Odbyła pięciomiesięczny staż naukowy w instytucie badawczym we Francji (rok 1983), staż na uczelni rolniczej w Debreczynie (rok 1985) oraz kilkakrotnie misje naukowe na Litwie (1998). W roku 2000 przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu konferencji naukowej „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”, a w dalszych edycjach tej konferencji pozostaje w Radzie Programowej.

W roku 2007 realizowała projekt pt. „Introdukcja polskich odmian ziemniaka na Madagaskar”, gdzie prowadziła liczne szkolenia i zakładała plantacje ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne była wielokrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wyróżniona odznaką „Za Zasługi dla Akademii Rolnicze we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec