Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wiesław
Poznański

Urodził się 16 grudnia 1930 r. w Kamionce Strumiłowej w woj. tarnopolskim. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście. Do gimnazjum ogólnokształcącego uczęszczał w Iwoniczu Zdroju, a następnie w Dębowcu. Po zdaniu małej matury wstąpił do Podkarpackiego Liceum Rolniczego w Suchowole, które ukończył w 1949 r. Przez dwa lata pracował w powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzozowie, a następnie na stanowisku zootechnika w zespole PGR Widach. Studia na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu ukończył w 1956 r. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 r. na podstawie pracy pt. „Badania nad skutecznością niektórych sposobów zapobiegania anemii u prosiąt”, a doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania nad kształtowaniem się niektórych wskaźników produkcyjnych: i ekonomicznych u loch żywionych różnymi zestawami pasz oraz możliwościami modyfikacji tradycyjnego systemu ich użytkowania”.

W 1950 r. odbył 6-miesięczny staż naukowo-produkcyjny w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy oraz przebywał na krótkoterminowych stażach naukowych na uczelniach rolniczych Brna, Nowego Sadu, Belgradu, Monachium, a także uczestniczył w wyjazdach specjalistycznych do Niemiec, Austrii, Danii, Holandii i Szwajcarii.

Od chwili podjęcia zatrudnienia na Uczelni nieprzerwanie pracował w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej na stanowiskach: asystenta (1955–1958), st. asystenta (1958–1963), adiunkta (1964–1976), docenta (1976–1989), profesora nadzwyczajnego (1989–1996) i profesora zwyczajnego (od 1996 r.).

Był prodziekanem (1978–1982), dziekanem (1982–1984) Wydziału Zootechnicznego, kierownikiem – kuratorem katedr Hodowli Koni i Owiec (1982–1984), kierownikiem Katedry Hodowli Trzody Chlewnej (1991–1997).

Był opiekunem naukowym RZD Magnice i Szczodre, seniorem budowy Doświadczalnej Fermy Trzody Chlewnej w Łosicach, członkiem zespołu ds. trzody chlewnej Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Rolnictwa, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Trzoda Chlewna”.

Promotor 5 doktorów oraz 72 magistrów. Wykonał 2 recenzje do tytułu naukowego profesora, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 9 w przewodach doktorskich. Sporządził 82 recenzje prac naukowych i projektów badawczych KBN, 2 podręczników i 3 skryptów. Autor 179 opracowań, w tym 75 oryginalnych prac twórczych.

Jest specjalistą w dziedzinie hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej, zajmował się głównie żywieniem loch, prosiąt tuczników, systemami utrzymania oraz zagadnieniami organizacyjnymi w gospodarstwach wielkostadnych i drobnotowarowych.

Odznaczony krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, odznakami „Za Zasługi dla województw: Legnickiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego”, a także 2 nagrodami Ministra i 19 Rektora.

Zmarł 30 maja 2021 roku, został pochowany na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny we Wrocławiu. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec