Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Norbert
Pospieszny

Urodził się 10 stycznia 1941 r. w Poznaniu. Szkołę średnią (Technikum Weterynaryjne) ukończył w 1960 r. w Chojnowie. W 1961 r. podjął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, po ukończeniu których w 1968 r. rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt tego Wydziału, początkowo jako asystent, następnie st. asystent i adiunkt – po obronie w 1976 r. pracy doktorskiej pt. „Morfologia i topografia części piersiowej nerwu błędnego owcy w okresie prenatalnym”.

W 1994 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Morfologia i rozwój części pozaczaszkowej nerwu błędnego świni w okresie płodowym” nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych z zakresu anatomii zwierząt.

W 1995 r. został kierownikiem Katedry Anatomii i Histologii oraz Zakładu Anatomii Zwierząt.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół neuro- i angioanatomii. Dorobek naukowy obejmuje prace z okresu pre-, neo- i postnatalnego zwierząt domowych i dziko żyjących.

Norbert Pospieszny jest współautorem pierwszego światowego opracowania terminów embriologicznych, które ukazało się pod patronatem World Association of Veterinary Anatomists jako „Nomina Embryologica Veterinaria” (1994). W swojej działalności naukowej patronował 37 studenckim pracom naukowym z zakresu anatomii zwierząt.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec