Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Patyk

Urodził się 29 marca 1913 r. w Krasnymstawie, tu też ukończył szkołę średnią. Studia wyższe podjął na Akademii Medyczno-Weterynaryjnej we Lwowie, którą ukończył w lutym 1939 r. Po wybuchu drugiej wojny światowej brał czynny udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej i przez całą wojnę pozostawał w obozie w Muranu.

Po wojnie, w 1945 r. pracował na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie. W 1946 r. przeniósł się do Wrocławia i podjął pracę w Zakładzie Zoologii i Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w charakterze starszego asystenta, a następnie adiunkta. Jego zainteresowania naukowe wiązały się z parazytologią weterynaryjną – początkowo badał pasożyty przeżuwaczy na Dolnym Śląsku. W tym okresie powstały praca doktorska pt. „Zarobaczenie przewodu pokarmowego owiec i kóz na Ziemiach Zachodnich” (1956 r.) i rozprawa habilitacyjna pt. „Kokcidia u bydła i owiec na Ziemiach Zachodnich” (1965 r.) – obie na Uniwersytecie.

Od 1962 r. pracował na Wydziale Zootechnicznym, gdzie prowadził zajęcia z parazytologii. Równocześnie brał udział w kompleksowych badaniach nad epizootiologiczną i epidemiologiczną rolą ścieków komunalnych. Następnie zajmował się zwalczaniem pasożytów zwierząt gospodarskich oraz hypodermatozy bydła preparatami fosfoorganicznymi. Współpracował z Instytutem Przemysłu Organicznego, badając produkowane preparaty pod względem ich skuteczności w zwalczaniu pasożytów, a także grzybic. W swym dorobku pozostawił 60 opracowań, z tego 34 oryginalne prace naukowe, pozostałe stanowią doniesienia naukowe, artykuły naukowe, opracowania dydaktyczne, w tym „Choroby inwazyjne zwierząt domowych”.

Za działalność naukową, dydaktyczną, wychowawczą i społeczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużonego dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Odznaką XV-lecia Polski Ludowej i XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.

Zmarł 17 września 1977 r. Pochowany został na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec