Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Patorczyk-Pytlik

Urodziła się 10 września 1950 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie XI Liceum Ogólnokształcącego, w 1968 r. rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła je w 1973 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1981 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania nad zawartością kadmu”. Promotorem tej pracy była doc. dr hab. Elżbieta Małysowa.

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskała w 2001 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Agrochemiczna ocena różnych sposobów przygotowania kompostów z osadu ściekowego”. W 2006 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jest specjalistą w dziedzinie chemii rolniczej. Zajmuje się także oddziaływaniem emisji przemysłowych na środowisko, agrochemiczną oceną oddziaływania na środowisko odpadów wykorzystywanych do nawożenia. Wiele uwagi poświęca również problematyce związanej z zawartością w glebie i pobieraniem przez rośliny mikroelementów, w tym selenu.

Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Rolniczym w Nowym Sadzie. Była współorganizatorką cyklicznych sympozjów „Mikroelementy w rolnictwie”. Pięciokrotnie była członkiem komitetu redakcyjnego przygotowującego prace z tych konferencji do druku w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych

Promotor 1 pracy doktorskiej oraz 42 prac magisterskich. Była recenzentem 2 prac doktorskich oraz wielu publikacji i projektów badawczych (granty KBN). Jest autorką lub współautorką 86 publikacji, w tym 46 oryginalnych prac naukowych.

Kierowała 1 grantem KBN, była wykonawcą w 1 grancie KBN i 1 realizowanym w ramach US-Israel CD Program.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej została 10-krotnie wyróżniona nagrodami Rektora oraz odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec