Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Elżbieta
Musiał

Urodziła się 7 września 1947 r. w Oleśnicy Śląskiej. W rodzinnym mieście ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, a także podstawową szkołę muzyczną w klasie fortepianu.

W 1965 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku matematyka. Po uzyskaniu dyplomu magistra matematyki rozpoczęła 1 października 1969 r. asystenckie studia przygotowawcze w Katedrze Matematyki w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu.

Z dniem 1 października 1970 r. została zatrudniona na stanowisko asystenta, a następnie – po dwóch latach – na stanowisko starszego asystenta.

W czerwcu 1976 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Matematyczny model selekcji pszenicy” uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biologii Stosowanej uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych i powołana została na stanowisko adiunkta.

Na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Modelowanie procesu ewapotranspiracji rzeczywistej i prognozowanie jego tendencji” otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 2 lipca 2002 r. Od dnia 1 października 2007 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W latach 1975−1995 wspólnie z docentem Janem Anweilerem organizowała coroczne Seminaria Zastosowań Matematyki, które są do dzisiaj miejscem spotkań specjalistów z wielu dziedzin. Byli to matematycy, statystycy, hydrolodzy i hydrogeolodzy nie tylko z Polski, ale także z Węgier, Czech, Słowacji, Gruzji i Niemiec.

Zainteresowania naukowe Profesor dotyczą szeroko pojętych, ważnych dla nauki i praktyki rolniczej badań nad modelowaniem takich procesów jak wzrost roślin uprawnych, ewapotranspiracja rzeczywista roślin uprawnych oraz ewapotranspiracja potencjalna. Po habilitacji zajęła się badaniami nad zmianami klimatu. Badania te dotyczyły zmian w strukturze bilansu cieplnego i klimatycznego bilansu wodnego. Obecnie koncentruje swoje zainteresowania na zjawiskach ekstremalnych, będących konsekwencjami zmian klimatu.

Jest autorką lub współautorką 80 prac, w tym około 45 oryginalnych prac twórczych.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymała 12 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec