Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Franciszek
Molendowski

Urodził się 23 czerwca 1950 r. w Woli Zarczyckiej, w województwie podkarpackim. Po ukończeniu w roku 1970 Studium Pomaturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrocławiu na kierunku eksploatacja pojazdów samochodowych rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Pradze – kierunek mechanizacja rolnictwa, które ukończył w roku 1975.

W październiku 1975 r. rozpoczął pracę w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta stażysty. W roku 1976 został mianowany asystentem, a w roku 1977 starszym asystentem.

W latach 1975–1980 prowadził badania technologii produkcji ziarna siewnego kukurydzy, a po opracowaniu optymalnej technologii produkcji ziarna siewnego kukurydzy, w latach 1981–1985, brał udział w programie badawczym, koordynowanym przez IBMER w Warszawie „Badania technologii zbioru i konserwacji kolb kukurydzy z przeznaczeniem na paszę”. W ramach programu badawczego koordynowanego przez prof. dr. hab. inż. Jana Bogdanowicza odpowiadał za badania maszyn stosowanych w technologiach produkcji pasz z kukurydzy.

Pracę doktorską pt. „Dobór i optymalizacja technologii zbioru kukurydzy nasiennej przystosowaną metodą B. Bellingera” wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Bogdanowicza i obronił w 1984 r. W tym samym roku został mianowany adiunktem. Od momentu zatrudnienia w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa działalność naukowa koncentrowała się wokół problemu doboru i optymalizacji technologii produkcji rolniczej, a szczególnie technologii produkcji kukurydzy.

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał w roku 2006 na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. „Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy”.

Jego dorobek naukowy obejmuje 40 oryginalnych prac twórczych; jest współautorem skryptu pt. „Technologia materiałów ” dla studentów II roku na kierunku technika rolnicza i leśna.

Decyzją Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu został powołany na zastępcę Komendanta Obrony Cywilnej w Akademii Rolniczej we Wrocławiu; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Inżynierii Rolniczej, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec