Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Kuryszko

Urodził się 4 września 1947 r. w Lubrzy Prudnickiej, woj. opolskie. Szkołę średnią (Technikum Rolnicze) ukończył w 1966 r. w Prudniku. W latach 1966–1968 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Cieszynie. W roku 1968 został studentem Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od trzeciego roku do końca studiów był członkiem Sekcji Histologicznej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, pracując jako wolontariusz w Zakładzie Histologii i Embriologii. Po ukończeniu studiów w 1974 r. podjął pracę w Zakładzie Histologii i Embriologii, początkowo jako asystent stażysta (1974–1975), potem asystent (1975–1976), a następnie – starszy asystent (1976–1982). Po wykonaniu pracy doktorskiej pt. „Zmiany ultrastrukturalne występujące w komórkach błony ziarnistej trzeciorzędowych pęcherzyków jajnikowych myszy podczas procesu atrezji” i po jej obronie (1982) zaangażowany został na stanowisko adiunkta.

Na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Badania nad występowaniem cyst jajnikowych i ich związkiem z czynnością jajnika i stanem błony śluzowej jajowodu i macicy krów” w 1990 r. Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie histologii i embriologii. W 1991 r. powołany został na stanowisko Kierownika Katedry Histologii i Embriologii (obecnie Zakładu w ramach Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt), które piastuje do chwili obecnej. Od 2009 r. jest również Kierownikiem Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, powstałej w tym samym roku w wyniku reorganizacji Wydziału.

W 1996 r. otrzymał tytuł profesora, a w 1999 r. mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego.

Całokształt dorobku naukowego obejmuje 200 pozycji. Na dorobek ten składa się 96 prac oryginalnych, z których 62 ogłoszono drukiem w języku angielskim lub niemieckim, 104 komunikaty na zjazdy i kongresy naukowe oraz 3 opracowania zbiorowe: J. Kuryszko, J. Zarzycki „Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1995; J. Kuryszko, J. Zarzycki pt. „Histologia zwierząt”, PWRiL, Warszawa 2000; T. Niedźwiedzki, J. Kuryszko „Biologia kości”; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zainteresowania naukowe dotyczą: histologii i histopatologii żeńskiego układu rozrodczego u zwierząt, ultrastruktury układu limfatycznego w przebiegu białaczek naturalnych i przeszczepialnych, osteogenezy naprawczej i dystrakcyjnej, eksperymentalnej osteoporozy oraz oceny materiałów kostnych pochodzących ze stanowisk archeologicznych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec