Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Klin

Urodził się 28 września 1941 r. w Pawłowie, woj. chełmskie. W roku 1959 rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym. W 1961 r., z przyczyn zdrowotnych, zmienił profil studiów, wybierając budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W roku 1966 uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane. W lipcu 1970 r. nadano mu tytuł doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Badania doświadczalne nośności warstwy kruszywa na podłożu sprężystym”. W roku 2006 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza zmienności wytrzymałości i odkształcalności gipsu w różnych stanach naprężeń i wilgotności”. W roku 2007 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego specjalnością naukową były konstrukcje budowlane i materiały budowlane.

W latach 1966−1975 pracował w Instytucie Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, gdzie był kierownikiem Pracowni Badań Nośności Nawierzchni Kolejowej (1969–1972). W roku 1975 rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu (aktualnie – Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Jednocześnie, nieprzerwanie od roku 1977, pełnił funkcję kierownika Laboratorium Technologii Betonu i Wytrzymałości Materiałów. W latach 2007–2009 był przewodniczącym Zespołu Rady Wydziału ds. opracowania „Strategii Rozwoju Wydziału na lata 2007–2013”.

Jego dorobek obejmuje 77 publikacji naukowych, w tym dwie monografie. Kierował realizacją licznych projektów naukowo-badawczych z zakresu mechaniki gruntów i podtorzy kolejowych, nawierzchni szynowych kolejowych i tramwajowych, materiałów budowlanych, technologii betonu, gipsu i kompozytów gipsowych, konstrukcji budowlanych, budownictwa wodnego. Był m.in. organizatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklicznych Konferencji Naukowo-Technicznych OKTRA’97.

Wiele z jego wizji i planów wykorzystano podczas prac nad planem i programem studiów. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Trwałości Budowli Polskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

Podczas swojej pracy naukowej uzyskał m.in. 7 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej, 11 nagród Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Złoty Krzyż Zasługi oraz medale: „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia”, „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.


Zmarł 26 listopada 2009 r. po ciężkiej, niespodziewanej chorobie. Został pochowany na cmentarzu Św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec