Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anatol
Grzegorzak

Urodził się 10 lipca 1931 r. w miejscowości Bełz w powiecie Rawa Ruska, gdzie ukończył szkołę podstawową. Gimnazjum „Carolineum” w Nysie ukończył w 1950 r., a studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1950–1955, uzyskując dyplom lekarza weterynarii. 

Stopień doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1963 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badania metodyczne nad sprawnością wentylacji i wielkością narzutu wilgotności w zamkniętych oborach wielostanowiskowych” (promotor – prof. dr hab. Mieczysław Cena). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1972 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Badania nad wpływem ogrzewania chlewni na kształtowanie się mikroklimatu oraz przyrosty wagowe i zachowanie się tuczników”. W 1982 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

Odbył długo- i krótkoterminowe staże w Jugosławii (Uniwersytet w Zagrzebiu), w NRD (Uniwersytet w Lipsku) i RFN (Uniwersytet w Bon).

Prodziekan Wydziału Zootechnicznego w kadencji 1977–1979, kierownik Katedry Zoohigieny (1980–1988), promotor 6 doktoratów, 52 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych (weterynaryjne studia podyplomowe). Wykonał 4 recenzje w pracach habilitacyjnych i 13 w przewodach doktorskich, recenzent kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Autor podręcznika akademickiego pt. „Zoohigiena ogólna” (1984), współautor 2 skryptów do ćwiczeń z zakresu higieny zwierząt oraz 130 publikacji naukowych, w tym 26 w językach obcych. Wyniki swych prac prezentował na wielu zagranicznych konferencjach, m.in. w Budapeszcie, Hanowerze, Gent, Wiedniu.

Był znanym krajowym specjalistą w dziedzinie przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej (drobiu, bydła trzody chlewnej), ze szczególnym uwzględnieniem ich higieny i profilaktyki. Pod jego kierownictwem 6 osób z kraju i 3 obcokrajowców odbyło staże naukowe.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem „40-lecia PRL”. Wyróżniony 12 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zmarł 6 sierpnia 1988 r. i pochowany został na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec