Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa Anna
Fudali

Urodziła się 22 marca 1964 r. w Dzierżoniowie Śląskim, woj. dolnośląskie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku biologia, specjalność biologia środowiskowa. Dyplom magistra biologii uzyskała w roku 1987. Pracę doktorską pt. „Zróżnicowanie gatunkowe mszaków Szczecina i ich rozmieszczenie” wykonała, pracując jako asystent w Katedrze Botaniki Akademii Rolniczej w Szczecinie. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała w czerwcu 1996 w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (promotor – prof. Ryszard Ochyra). Stopień doktora habilitowanego nadała jej w grudniu 2005 Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie przedstawionej rozprawy pt. „Bryophyte species diversity and ecology in the parks and cemeteries of selected Polish cities” wydanej przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 2005; specjalność naukowa botanika-briologia. Odbyła staż briologiczny na Uniwersytecie Karola w Pradze, pod opieką prof. Jiři Vaňii.

We wrześniu 2002 r. przeprowadziła cykl 4 wykładów z zakresu ekologii miasta na Uniwersytecie w Bari (Włochy) w ramach programu Erasmus-Socrates.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zatrudniona od września 1999 r. Od 1989 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w którym w latach 2000–2006 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Briologicznej.

Była opiekunką 18 prac magisterskich na kierunkach ochrona środowiska oraz biologia stosowana.

Dorobek naukowy obejmuje 64 oryginalne prace naukowe, 5 prac przeglądowych oraz 14 doniesień naukowych (streszczenia wystąpień konferencyjnych). Jest też autorką lub współautorką 2 podręczników akademickich.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach bioróżnorodności gatunkowej flory mchów i wątrobowców oraz ekologii mszaków występujących w różnych typach ekosystemów, zarówno o charakterze naturalnym (leśnych, torfowiskowych, źródliskowych i wysokogórskich), jak i antropogenicznym (miasta). W zrealizowanych dotąd 5 projektach badawczych (w tym 1 grant KBN) dominowała właśnie ta problematyka. Zagadnieniem ostatnio badanym jest dynamika mszaków w układach zaburzonych przez człowieka – rozpatrywana zarówno w aspekcie zmian florystycznych w czasie, jak i zmian ekologicznych wzorców rozmieszczenia gatunków. Drugim nurtem zainteresowań naukowych, realizowanym głównie w działalności dydaktycznej (prace magisterskie), są szeroko rozumiana fitoindykacja i waloryzacja botaniczna środowiska.

Za badania naukowe została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec