Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Donat
Dejas

Urodził się 29 listopada 1929 r. w Katowicach. Szkołę podstawową ukończył w Katowicach, a Państwowe Gimnazjum i Liceum w 1949 r. w Bytomiu. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa, potem Inżynierii, na kierunku inżynieria wodna Politechniki Wrocławskiej, które  ukończył w 1953 r., uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. W latach 1954-1955 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu i uzyskał dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych.

 W 1953 r. został zatrudniony w Katedrze Melioracji Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (pracował w niej aż do emerytury), natomiast w latach 1955-1967 był zatrudniony również we wrocławskich biurach projektów, w tym w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Wodno-melioracyjnych Oddział we Wrocławiu Opracował szereg projektów dużych obiektów budownictwa komunalnego i wodnego, prowadząc równocześnie nadzory budowlane (w 1965 r. uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii wodnej do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi).

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej  Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy ”Kształtowanie się odpływu z małej zlewni górskiej w Sudetach Środkowych” (promotor – prof. Stanisław Bac). W roku 1971 został powołany na stanowisko docenta (recenzenci: prof. Stanisław Bac i prof. Piotr Prochal  (AR w Krakowie).                  

Odbył długoterminowe staże naukowe w Holandii (instytut Badawczy Melioracji i Gospodarki Wodnej w Wageningen) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Hanowerze i Politechnika w Akwizgranie), a także krótkoterminowe na Uniwersytecie w Rostocku.

Uznany specjalista w zakresie organizacji i technologii robót wodno-melioracyjnych. Zapoczątkował badania nad oddziaływaniem robót konserwacyjnych na środowisko przyrodnicze w ciekach. Współautor 7 patentów, z których 2 zostały wdrożone w kraju, a 1 w Niemczech.    

Organizator i Kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Robót Wodno-Melioracyjnych i Budow-lanych (1971-1995). Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą (1976-1979), przedstawiciel asystentów, st. asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Melioracji Wodnych (1966-1971) i prodziekan tego Wydziału (1978-1981), zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (1976-1979). Organizator i wieloletni koordynator współpracy naukowej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Rostocku. 

 Autor lub współautor 90 publikacji, w tym 18 w językach obcych. Prace prezentował na 12 konferencjach zagranicznych, w tym na światowych kongresach Commission Internationale du Genie Rural (CIGR), w Wageningen, Dublinie i Mediolanie. W latach 1974-1993 był zapraszany na cykle wykładów na uniwersytetach w Rostocku i Hanowerze. Opiekun ponad 100 prac magisterskich. Promotor 3 doktorantów. Wykonał 7 recenzji prac doktorskich. Recenzent 25 publikacji naukowych, podręczników i skryptów oraz 6 projektów badawczych (grantów). Autor ponad 20 ekspertyz i opinii dla praktyki.

Aktywny działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (SITWM): m.in. członek Zarządu SITWM Oddział we Wrocławiu (1968-1982), członek Zarządu Głównego SITWM (1989-2001). Reprezentował SITWM na Kongresie Techników Polskich, (1976), a także przyczynił się, m.in. poprzez opracowanie merytoryczne, do wydania unikalnej monografii „60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych na Dolnym Śląsku (1946-2006)”.

Pasjonat i znawca muzyki klasycznej. Wielce zasłużony dla Towarzystwa Wagnerowskiego we Wrocławiu, którego był współzałożycielem (2002), prezesem (2006-2017), a następnie członkiem honorowym. Współorganizator pierwszego w Polsce kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Wagnerowskiego (2011), w którym uczestniczyło 550 delegatów z 11 krajów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem Uniwersytetu w Rostocku, Medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem 60-lecia NOT, Medalem 75-lecia SITWM, Złotą Honorową Odznaką NOT oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Wyróżniony 2 nagrodami Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej 19 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a także  nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

     Zmarł 7 września 2021 roku, został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 114, 12 rząd od pola 101.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec