Strona główna
MUZEUM

- Prorektorzy -

Andrzej
Drabiński

Urodził się 10 lutego 1946 r. we Wschowie, w województwie lubuskim. Ukończył tam szkołę podstawową. W latach 1960−1965 był uczniem Technikum Wodno-Melioracyjnego we Wrocławiu Praczach, a następnie studiował na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1970 r. tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1979 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola stawów rybnych w gospodarce wodnej zlewni rzeki Baryczy” (promotor – doc. dr inż. Jan Szymański). W 1991 r. po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na odpływ ze zlewni rzeki Baryczy do przekroju Łąki” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie melioracji wodnych.

W 1995 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, a w 2006 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Czechach, na Łotwie oraz w b. Jugosławii, b. NRD i b. ZSRR, a także długoterminowe, krajowe staże zawodowe w biurach projektów i w gospodarstwach rybackich.

Od 1996 r. członek Senatu UP we Wrocławiu. W latach 1996−1999 prodziekan ds. kierunku inżynieria środowiska, a w latach 1999−2005 dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Od 2008 r. jest prorektorem ds. rozwoju i informatyzacji Uczelni. W kadencji 1994−1997 zastępca dyrektora Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska, w latach 1994−2000 kierownik wydziałowego studium doktoranckiego w zakresie kształtowania środowiska. W latach 2003−2008 był kierownikiem Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych – jednostka wspólna utworzona przez: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską oraz „Hydroprojekt Wrocław” Sp. z o. o.

Od 1993 r. członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, w latach 1993−2002 członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN; od 2005 r. przewodniczący Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w latach 2006−2007 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku architektura krajobrazu; współzałożyciel i pierwszy prezes (od 2009 r.) Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu; w kadencji 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Oławie.

Promotor 8 prac doktorskich i 62 prac magisterskich. Wykonał 4 recenzje w przewodach doktorskich, 6 w przewodach habilitacyjnych i 3 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Współautor „Encyklopedii Rybacko-Wędkarskiej” (1998), 7 skryptów i przewodników do ćwiczeń z melioracji wodnych, budownictwa stawowego i wyceny terenów pod wodami. Autor i współautor 200 publikacji, w tym 35 oryginalnych prac twórczych.

Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych i naukowo-technicznych, w tym „Stan i perspektywy gospodarki stawowej” (1984), „Przyrodnicze aspekty melioracji wodnych” (1994), „Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej” (2005), „XII Forum Architektury Krajobrazu” (2009).

Jest znanym w kraju specjalistą w zakresie gospodarowania wodą w stawach rybnych, obiegu wody w zlewniach rolniczych, kształtowania i ochrony środowiska oraz inżynierii, kształtowania i ochrony krajobrazu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (2004), Odznaką Honorową „Za zasługi dla archiwistyki”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” i medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 24 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec