Strona główna
MUZEUM

- Prorektorzy -

Danuta
Parylak

Urodziła się 3 sierpnia 1952 r. w Kłodzku. Studia na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu ukończyła z wyróżnieniem w 1976 r. W Katedrze Kształtowania Agrekosystemów i Terenów Zieleni (dawniej Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin) pracuje od roku 1977. W latach 1999–2005 pełniła funkcję kierownika Katedry, z której zrezygnowała po wyborze na dziekana. Przez dwie kadencje od roku 2005 jest dziekanem Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego (dawniej Rolniczego).

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1986 r. za pracę doktorską pt. „Wpływ niektórych czynników agroekologicznych na wzrost i rozwój żółtlicy drobnokwiatowej” (promotor – prof. B. Jabłoński). W 1998 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Optymalizacja uprawy pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze na glebie kompleksu żytniego dobrego” otrzymała stopień doktora habilitowanego z zakresu agronomii. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskała w roku 2002. Od roku 2007 jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. Odbyła staże naukowe i szkolenia w Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech i Czechach.

Badania naukowe Profesor koncentrują się wokół produkcyjnych i ekologicznych skutków uprawy zbóż w uproszczonych zmianowaniach i monokulturach, ze szczególnym uwzględnieniem pszenżyta i pszenicy, a także biologii, ekologii i zwalczania chwastów oraz proekologicznych działań w zakresie produkcji roślinnej. Dużo uwagi poświęca także upowszechnianiu i wdrażaniu zasad rolnictwa zrównoważonego.

Kierowała sześcioma grantami MNiSW, a w trzech była głównym wykonawcą. Uczestniczyła w realizacji 5 projektów finansowanych ze środków UE, a od roku 2009 kieruje projektem w ramach PO KL Działanie 4.1. Prowadzi liczne szkolenia rolników i doradców rolnych, w tym metodą e-lerningu, z zakresu stosowania metod produkcji przyjaznych środowisku.

Jest autorką 220 opublikowanych prac, w tym 104 oryginalnych prac twórczych. Jest także współautorką 4 monografii i skryptu pt. „Zagadnienia uprawy roli i roślin”. Rezultaty badań prezentowała na 75 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Pod jej opieką opracowano 51 prac magisterskich. Jest promotorem trzech doktoratów. Wykonała 14 recenzji prac doktorskich, 5 habilitacyjnych i 4 o tytuł profesora.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Głów-nego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (od roku 2007) i jednocześnie od roku 2003 przewodniczącej Wrocławskiego Oddziału PTA. Jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Fragmenta Agronomica”. Od roku 2007 jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN. W latach 2000–2003 była członkiem Sekcji Nauk o Roślinach Uprawnych (P06R) w Komitecie Badań Naukowych, a w kadencji 2002–2004 ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie z powołania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzi w skład Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach oraz Rady Programowej przy Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a z powołania Marszałka

Województwa Dolnośląskiego – Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych. W kadencji 2008–2012 została wybrana przewodniczącą Kolegium Dziekanów Wydziałów Rolniczych w Polsce.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej została wyróżniona 16 nagrodami Rektora oraz odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec