Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Alina
Wieliczko

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2018)

Urodziła się 17 maja 1952 r. w Jaworzniku, woj. śląskie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach w latach 1971–1977 studiowała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę zawodową w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Poznaniu, natomiast pracę naukową-dydaktyczną w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierowanym przez prof. dr. hab. Zenona Wachnika w 1979 r.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych nadała jej Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1985 r. po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pt. „Eksperymentalne uodpornianie kur przeciwko kolibakteriozie” (promotor – prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz), natomiast doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patologii ptaków na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter w patologii ptaków” w 1996 r. Tytuł naukowy profesora nadano jej w 2002 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego powołano w 2006 r.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 240 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, z czego 97 stanowią oryginalne prace twórcze. Jest współ-autorem najnowszego podręcznika akademickiego pt. „Choroby drobiu” (2005 r.) oraz redaktorem naukowym polskiego wydania szóstej edycji „Poultry Diseases” (2010 r.).

Jest specjalistą z zakresu awiopatologii. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują patologię ptaków, ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu (w tym istotnych dla zdrowia ludzi salmonelloz i kampylobakterioz), patologię ptaków dzikich i wolno żyjących oraz ocenę przydatności różnych preparatów (chemioterapeutyków, szczepionek) do zwalczania chorób zakaźnych u drobiu. Kierowała 6 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSW, fundusze UE oraz była głównym wykonawcą w kolejnych 10 projektach, których głównymi zadaniami badawczymi była ocena zdrowia zwierząt w aspekcie ochrony zdrowia ludzi.

Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, m.in. w PZH w Warszawie, PIWet w Puławach, Klinice Chorób Ptaków Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, Centralnym Bawarskim Instytucie Weterynaryjnym w Grub k. Monachium, Idexx Laboratories Inc., Westbrook Maine, USA oraz w Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Wielka Brytania. Była stypendystką fundacji „Tempus”. Wyniki swoich prac prezentowała na kongresach, sympozjach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, m.in. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Austrii, na Węgrzech, w Hiszpanii i Francji.

Jest recenzentem wniosku na tytuł profesora, 3 prac habilitacyjnych, 5 prac doktorskich oraz wielu projektów badawczych i artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Aktywnie uczestniczy w kształceniu podyplomowym – specjalizacyjnym lekarzy weterynarii. Sama posiada dwie specjalizacje zawodowe: z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych oraz z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, co sprawia, że prowadzi również szeroką działalność konsultacyjno-usługową i szkoleniową w zakresie patologii ptaków i diagnostyki weterynaryjnej. Wygłosiła wiele referatów na kursach specjalistycznych dla lekarzy weterynarii oraz producentów drobiu, hodowców gołębi pocztowych i ptaków ozdobnych. Jest cenionym nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. dla studentów weterynarii (choroby ptaków, choroby zwierząt egzotycznych, laboratoryjne i kliniczne staże) oraz dla studentów Wydziału Nauk o Żywności (wirusologia).

Od 1979 r. współorganizator, od 2003 r. przewodnicząca zespołu naukowego odbywających się corocznie z inicjatywy Sekcji Patologii Drobiu PTNW oraz Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych sympozjów i konferencji poświęconych aktualnym problemom w patologii ptaków.

Od 2005 r. członek Senatu, prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem (kadencja 2008–2012), kierownik Zakładu Chorób Ptaków w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych (od 2009 r.), kierownik Studiów Doktoranckich z zakresu weterynarii (1997–2008) oraz aktywny członek wielu komisji pracujących na rzecz macierzystego Wydziału i Uczelni. 

Jest członkiem World’s Veterinary Poultry Association, World’s Poultry Science Association, należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, pełniąc funkcję przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego (od 2007 r.) oraz jest przewodniczącą Sekcji Fizjologii i Patologii Ptaków (od 2004 r.), członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010), medalem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych – Zasłużony dla PTNW (2010), wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrodą Komitetu Mikrobiologii PAN, nagrodą Zarządu Głównego PTNW (trzykrotnie) oraz 14 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec