Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Marian
Truszczyński

Instytut Weterynarii w Puławach, 1995 r.

3 października 1995

Promotor – prof. dr hab. Witold Golnik

Prof. Marian Truszczyński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes w latach 1996–1998, a obecnie przewodniczący Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weteryna-ryjnych PAN, czynny członek Polskiej Akademii Umiejętności od chwili jej reaktywowania, a także członek zagraniczny Niemieckiej Akademii Przyrodniczej Leopoldina, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, honorowy członek Royal Society for Medicine w Londynie oraz wielu innych znaczących towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, od 1982 roku przewodniczy Komisji Standardów Międzynarodowego Urzędu Epizootii (O.I.E.) w Paryżu.

Od lat studenckich związany z Wrocławiem, gdzie w Wyższej Szkole Rolniczej ukończył studia, uzyskując dyplom lekarza weterynarii, a następnie stopień doktora i doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Weterynaryjnego.

Działalność naukowa Profesora Mariana Truszczyńskiego koncentrowała się głównie na badaniu struktury antygenowej, immunogenności i mechanizmów chorobotwórczych bakterii. Był koordynatorem wielu krajowych programów badawczych, a jednocześnie niezrównanym propagatorem najnowszych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą. Wyniki jego badań składają się na imponujący dorobek naukowy i edytorski obejmujący oryginalne prace naukowo-badawcze, prace przeglądowe i monografie, podręczniki, instrukcje wdrożeniowe oraz patenty.

Za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był wielokrotnie odznaczany i nagradzany: nagrodami Ministra Rolnictwa i Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Pro Sc. Vet. Polona”, odznaczeniami państwowymi –Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także po raz pierwszy przyznawaną w Polsce Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz Złotym Medalem przyznanym przez Międzynarodowy Urząd Epizootii w Paryżu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec