Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Jan
Szarek

Prof. dr hab. Jan Szarek urodził się 26 grudnia 1936 r. w Komornikach (pow. Myślenice). Studia ukończył w 1961 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w roku 1976 Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego w zakresie hodowli zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem hodowli bydła. W roku 1984 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1990 profesora zwyczajnego.

W całym okresie działalności zawodowej profesor Jan Szarek zatrudniony był w macierzystej Uczelni (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), kolejno na stanowisku starszego asystenta (w latach 1965–1968), adiunkta (1969–1977), docenta (1977–1984), a po otrzymaniu tytułu profesora na stanowisku profesora.

W latach 1977–1980 pełnił funkcję zastępcy ds. naukowych Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, w okresie od 1982 do 1992 r. był dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierząt i jednocześnie, w latach 1972–1922, kierownikiem Zakładu Hodowli Bydła oraz Zespołu Hodowli Bydła, a od 1993 do 1999 r. kierownikiem Katedry Hodowli Bydła. W latach 1987–1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie.

Profesor Jan Szarek jest uznanym autorytetem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie hodowli zwierząt, a szczególnie hodowli bydła. Jego dorobek stanowi ponad 550 publikacji, w tym ponad 170 prac oryginalnych, 2 patenty, 4 podręczniki i skrypty. Pozostałe prace to doniesienia naukowe, prace przeglądowe, monografie, syntezy naukowe, sprawozdania i ekspertyzy, referaty i artykuły popularnonaukowe. Dorobek ten prawie w całości dotyczy prac tzw. stosowanych, które w części zostały wdrożone do praktyki hodowlanej.

Zainteresowania naukowe prof. Jana Szarka dotyczą głównie: szacowania wartości hodowlanej bydła mlecznego i mięsnego, krzyżowania międzyrasowego i towarowego bydła, doskonalenia chowu i warunków utrzymania bydła mlecznego, wychowu cieląt i jałowic.

Rozmiar podejmowanych problemów naukowych, ich duża wartość poznawcza i praktyczna, w wielu przypadkach pionierski i nowatorski charakter badań dają podstawę do stwierdzenia, że swoimi publikacjami wywarł znaczący wpływ na rozwój chowu i hodowli bydła w Polsce, jak i w skali międzynarodowej.

Profesor Jan Szarek jest doświadczonym nauczycielem i wychowawcą wielu roczników studentów. Ponad 150 dyplomantów napisało pod jego kierunkiem pracę magisterską lub inżynierską. Znaczące są osiągnięcia profesora Jana Szarka w zakresie kształcenia kadr. Duża część obecnej kadry polskich uczelni kształcących na kierunku zootechnika została wypromowana przy jego czynnym udziale. Prof. dr hab. Jan Szarek wypromował 9 doktorów, z których 5 jest samodzielnymi pracownikami naukowymi. Recenzował 83 rozprawy doktorskie, habilitacyjne, wnioski na tytuł profesora, doktora honoris causa, w tym dla 7 kandydatów zagranicznych.

W zakresie bogatej działalności organizacyjnej oprócz wymienionych już funkcji był m.in.: prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, członkiem rad naukowych instytutów naukowo-badawczych, członkiem rad redakcyjnych czasopism regionalnych i krajowych, regionalnych i krajowych zespołów doradczych w zakresie hodowli zwierząt, członkiem kilku komitetów naukowych. Pan Profesor jest członkiem zagranicznym Słowackiej Akademii Nauk, ponadto od kilkunastu lat jest wiceprezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła oraz Przewodniczącym Rady Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w Krakowie.

Profesor Jan Szarek jest twórcą i organizatorem 21 Szkół Zimowych Hodowców Bydła skupiających blisko 4000 uczestników, naukowców i praktyków z kraju i zagranicy. Wygłoszono na nich blisko 500 referatów z zakresu hodowli bydła. Jest to wyjątkowy wkładu prof. Jana Szarka w integrację środowiska naukowego, działającego na rzecz hodowli bydła.

W uznaniu zasług oraz wagi osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych profesor Jan Szarek wyróżniony został kilkunastoma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in.: Złotym, Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Odznaką Zasłużonego dla Polskiego Rolnictwa, Medalem Zasłużonego dla Ziemi Opolskiej, Złotą Odznaką za zasługi dla woj. nowosądeckiego, Złotą Odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznaką za zasługi w rozwoju współpracy hodowlanej polsko-słowackiej. Wielokrotnie wyróżniany był nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorskimi.

Prof. dr hab. Jan Szarek jest Osobą zasłużoną dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ponad 30 lat współpracuje z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt, a szczególnie z Katedrą i Zakładem Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, m.in.: przez wspólną realizację badań w ramach programów resortowych, wymianę stażową i kształcenia doktorantów, współudział w organizacji konferencji naukowych, studiów podyplomowych. Jest promotorem naszej Uczelni w kraju i za granicą. W 2008 r. został wyróżniony Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec